…Κι ’Εσύ, ό Δημιουργός καί ή ζωή τών πάντων, μέ τό στόμα του ιερέα μάς λές: Κι ’Εγώ έσάς περιμένω! ’Ελάτε! «Μετά φόβου Θεού, πίστεως καί άγάπης προσέλθετε»!

«Οί οφθαλμοί πάντων εις σέ έλπίζουσι  καί σύ δίδως τήν τροφήν αύτών έν εύκαιρία» (Ψαλμ.144)

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:  ⇒      ΕΔΩ