-ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΚΛΕΟΠΑ ΗΛΙΕ-

Τί είναι τά θαύματα;

~ Τά θαύματα είναι θεια έργα πού υπερβαίνουν τίς άνθρώπινες δυνάμεις καί τήν λογική τοΰ κόσμου.

Γίνον­ται μέ τήν δύναμι τοΰ Θεού στούς ανθρώπους τής παρού­σης ζωής σέ στιγμές έξ ολοκλήρου καθωρισμένες άπό τόν Θεό καί άποβλέπουν στόν φωτισμό καί τήν διόρθωσί μας γιά τήν σωτηρία μας. Εκφράζουν τήν θέλησι τού Θεού καί ερμηνεύουν στούς άνθρώπους τίς άγνωστες ο­δούς Του. Ό Θεός είναι ό πρώτος καί ό μεγαλύτερος θαυ­ματουργός, διότι είναι καί ή πηγή αύτών.

Πώς γνωρίζονται τά άληθινά θαύματα;

Τά άληθινά θαύματα διαφέρουν άπό τά άπατηλά σέ πολλά σημεία άπό τά όποια σημειώνουμε τά σπου­δαιότερα:

α) Είναι επάξια τά άληθινά θαύματα τού Όνόματος τού Θεού καί στηρίζονται στήν Αγία Γραφή καί στήν Ιε­ρά Παράδοσι.

β) Εμφανίζονται μέ τά μέσα πού έγίνοντο καί τά θαύματα τού Χριστού καί τών Αγίων Του.

γ) Δέν έμπνέουν άμφχσβήτησι, δέν συγκρούονται με­ταξύ των καί δέν λέγονται άλλα άντι άλλων.

δ) Δέν άντιφάσκουν πρός τήν Αγία Γραφή καί τήν Ιερά Παράδοσι.

ε) Άποβλέπουν στήν σωτηρία τών ψυχών τών άν θρώπων.

στ) Δέν επιφέρουν τήν άμαρτία ή τόν θάνατο, άλλά τήν βοήθεια στό σώμα καί τήν ψυχή του άνθρωπου.

ζ) Αύτός πού θαυματουργεί λέγει μόνο τήν άλήθεια καί δέν έξαρτάται άπό προσωπικά ή ξένα έγωϊστικά φρο­νήματα.

η) Προκαλούν τήν προστασία καί τήν δύναμη τού Θεού στόν άνθρωπο.

θ) Μέ τά θαύματα άποδεικνύεται τό έργο τής προ­νοίας τού Θεού στόν κόσμο καί ειδικώτερα στόν άνθρω­πο.

από το βιβλίο: «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ» – ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΚΛΕΟΠΑ ΗΛΙΕ (Έκδοσις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»).

Μετάφρασις ὑπό μον. Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου – 1992