0 R

-Ο πρώτος καρπός τής εύχής τοΰ Ίησού είναι ή άποβολή τών νοερών παραστάσεων άπό τίς ματαιότητες τοΰ κόσμου, κατά τόν άγιο Διάδοχο, ο όποιος λέγει: «Αύτά πού εΐχαν μπει παλαιότερα στήν καρδιά του άνθρώπου έξαφανίζονται μαζί μέ όλες τίς ώραιότητες τής ζωής».

-Ό δεύτερος καρπός τής εύχής είναι ή φοβερά θέα τής άσωτίας τής ψυχής, ή όποία έκδηλωνόταν μέ τίς σωματικές αισθήσεις και τούς κακούς λογισμούς. Άπ’ αύτή τήν θέα άποκτά ό άνθρωπος ταπείνωσι, πένθος, δάκρυα, όπως λέγη ό άγιος Γρηγόριος ό Παλα­μάς.

-Ό τρίτος καρπός τής καρδιακής προσευχής είναι ότι, μέ τήν έπιστροφή τοΰ νοΰ στήν καρδιά, τόσο ό νοΰς όσο καί ή καρδιά τοΰ άνθρώπου, γίνονται σάν ένας καθαρός καθρέπτης στόν όποιον ό ίδιος ό άγωνιστής γνωρίζει τίς πονηρές κινήσεις τών σκέψεών του καί καλεί τόν Ίησοΰ σέ βοήθεια,

-Ό τέταρτος καρπός είναι ή άγνότης τής φύσεως, καθότι τό έργο τής καθαρότητος τής φύσεως είναι ύπεράνω αυτής τής φύσε­ως, ώς δοσμένο άπό τήν Θεία Χάρι τοΰ Παναγίου Πνεύματος.

-Ό πέμπτος καρπός τής προσευχής εΐναι ότι, μπαίνοντας ό νοΰς στήν καρδιά γιά νά μιλήση έκεΐ μέ τόν ένδιάθετο λόγο, κατα­κλύζεται άπό μεγάλη χαρά καί πνευματική εύφροσύνη, όπως δηλώνη γι’ αύτά ό Ιωσήφ Βρυένιος.

-Ό έκτος καρπός τής εύχής είναι δτι μέ αύτή τήν προσευχή κατασκηνώνει ή Χάρις τοΰ Θεοΰ μυστικά μέσα στήν καρδιά.

-Ό έβδομος καρπός είναι ότι μέ τήν άδιάλειπτη μνήμη τοϋ Όνόματος τοϋ Ίησοΰ, γεννάται στήν ψυχή ή άγάπη πρός τόν Χρι­στό. (Βλέπε «Φυλακή των πέντε αισθήσεων» τοϋ άγίου Νικοδήμου τοΰ Άγιορείτου).

«Άλλοι καρποί τής προσευχής είναι: Ή συμμάζωξις τών λο­γισμών, ή εύλάβεια, ή προσοχή έπί τοϋ έαυτοΰ μας, ή ταπείνωσις, ό φόβος του Θεού, ή μνήμη τοΰ θανάτου, ή ειρήνη τής καρδιάς καί των λογισμών, η συγκέντρωσις της προσοχής στην καρδιά και η πνευματική θερμότης».

*Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ήσυχαστή π. Κλεόπα – Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης