ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΕΤΡΩΝΙΟΣ – ΔΙΚΑΙΟΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΣΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ. (1914-2011)

-Πάτερ, παρατηρεῖται ὅτι οἱ οἰκογένειες πού κοιτάζουν στήν τηλεόρασι, ἔχουν πολλούς διαπληκτισμούς, λογομαχίες πού φθάνουν μέχρι σέ δυναμικές λύσεις. Πιστεύετε ὅτι κι αὐτά τά προκαλεῖ ἡ τηλεόρασις;

-Ἐπειδή αὐτό εἶναι ἔργο ψυχικῆς ἐρημώσεως καί οἱ ἄνθρωποι δέν ἔχουν πλέον καιρό γιά ἐσωτερική ἐργασία, οὔτε γιά συμβουλές καί προσευχή, κι ὅταν βλέπουν αὐτά τά πράγματα στήν τηλεόρασι μέ τίς λογομαχίες, τά σκάνδαλα καί τίς συμπλοκές, καί χωρίς νά τό θέλουν, ὑποτάσσονται οἱ αἰσθήσεις στό κακό καί μετά ὅλη ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου.

Καί ὁ π. Στανιλοάε λέγει ὅτι ὁ ἐχθρός δέν μπορεῖ νά μᾶς κυριεύσει κατ᾿ εὐθείαν, ἀλλά μᾶς πιάνει πλαγίως: ἐμεῖς εἴμεθα ἐδῶ καί συζητᾶμε κι αὐτός (διάβολος) εἶναι ἀπέναντι καί, ὅπως ἀνάβει πάνω ἀπό τό κεφάλι σου τό ἠλεκτρικό φῶς, ἔτσι ἔρχεται αὐτός καί σοῦ πετᾶ μερικούς πονηρούς λογισμούς μέσα στήν ψυχή σου καί, ἐάν εἶσαι καί ἐμπαθής, μπαίνει μέσα στήν ψυχή σου καί ἐρεθίζει τό πάθος καί ὑποκινεῖ στό ἔργο. Και, χωρίς να θέλει, βλέποντας ὁ ἐμπαθής ἄνθρωπος τήν ἁμαρτία, χωρίς νά τό ἀντιλαμβάνεται, οἱ αἰσθήσεις του ἤδη ἐπηρεάσθηκαν καί ὅλα αὐτά διότι ὁ ἐχθρός ἄνοιξε τήν πόρτα, εἴτε μέσῳ τῆς ὁράσεως, εἴτε μέσῳ τῆς ἀκοῆς.

Ὤ!…ὤ…ἡ φυλακή τοῦ νοῦ! Τότε οἱ ματιές καί τά τεχνάσματα ἀπό ὲκεῖ, ἀπό τήν τηλεόρασι, κυριεύουν τόν ἄνθρωπο, χωρίς νά θέλει, ἀπό μία περιέργεια τοῦ ἀρέσει νά τά βλέπει. Ὅπως στήν ἐκκλησία, συμμετέχοντας βλέπουμε ὡραῖα καί ἅγια πράγματα καί ἡ ψυχή μας τρέφεται καί ἐμπλουτίζεται. Ἔτσι, ὅταν βλέπη τά κακά ἔργα, οἱ αἰσθήσεις τοῦ ἀνθρώπου ἐπηρεάζονται ὀργανικά ἀπ᾿ αὐτά τά πράγματα καί, χωρίς νά τό ἀντιληφθῆ, ἐάν εἶναι καί λίγο ἐμπαθής, τόν κυριέουν καί τόν ὁδηγοῦν στό πάθος. Τότε κατά φυσικό τρόπον δημιουργοῦνται λογομαχίες καί συμπλοκές. Καί, ἄν ὑπάρχη καί κάποια δοκιμασία στήν οἰκογένεια, βλέποντας καί μερικά πράγματα στήν τηλεόρασι οἱ ἄνθρωποι ἀγριεύουν καί ἀκολουθοῦν ταραχές κι ὅλα αὐτά ἀπό τήν ὅρασι. Βλέποντας στήν τηλεόρασι φόνους καί διαξιφισμούς καί σκάνδαλα, ὅλα αὐτά τούς ἀγριεύουν. Η θέα αὐτῶν τῶν πραγμάτων εἶναι πολύ ἐπιβλαβής στήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου…

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΕΤΡΩΝΙΟ (Μετάφραση Μοναχού Δαμασκηνού Γρηγοριάτη).