*Η κατανόηση της Αγίας Γραφής δεν είναι εύκολη, διότι οι αλήθειες που μας παρουσιάζει είναι πάνω από τον ανθρώπινο νου μας.

Ἡ σωστή ἑρμηνεία τῶν Γραφῶν ἀπαιτεῖ:

-Μία καθαρή ζωή καί πνευματική πρόοδο στίς ἀρετές.

-Τήν γνῶσι τοῦ θείου θελήματος διά πολυχρονίων θεολογικῶν σπουδῶν καί τήν ταπείνωσι μπροστά στίς θείες ἀποκαλύψεις.

-Τήν γνῶσι τῆς δοιδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως.

Ὅσον ἀφορᾶ τήν καθαρότητα τῆς ζωῆς, ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής λέγει: «Ἡ ἀκριβής γνῶσις τῶν λόγων τοῦ Πνεύματος ἀποκαλύπτεται μόνο στούς ἀξίους νά λάβουν τό Πνεῦμα, δηλαδή μόνο σ᾿ αὐτούς, οἱ ὁποῖοι μέσῳ μιᾶς μακροχρονίου καλλιεργείας τῶν ἀρετῶν, ἐκαθάρισαν τόν νοῦ ἀπό τήν κάπνα τῶν παθῶν, δέχονται τήν γνῶση τῶν θείων μυστηρίων, τά ὁποῖα ἐντυπώνονται καί παραμένουν μέσα τους ἀπό τήν πρώτη κιόλας ἐμπειρία τους, μοιάζοντας ἔτσι μέ τήν κόρη ἐκείνη πού στέκεται μπροστά στόν καθρέπτη καθαρή καί διάφανη».

Ἡ ζωή ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ὁδηγεῖ στήν γνῶσι τοῦ θείου θελήματος, ὅπως τοῦτο φανερώνεται μέσα στήν Ἁ. Γ. Τό πνεῦμα μας ἀναγνωρίζει τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι στίς Ἅγιες Γραφές, ὅπως παρατηρεῖ ὁ Ἴδιος ὁ Σωτήρ: «Ἐάν τίς θέλη τό θέλημα αὐτοῖ ποιεῖν, γνώσεται περί τῆς διδαχῆς, πότερον ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν ἤ ἐγώ ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ λαλῶ»(Ἰωάν.7,17).

Πρέπει νά διαβάζουμε τήν Ἁ.Γ μέ ταπείνωση, σάν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, ζητῶντας ἐκ τῶν προτέρων τήν θεία βοήθεια γιά νά τήν κατανοήσουμε σωστά καί νά λάβουμε φῶς πνευματικό ἀπό τό περιεχόμενό της.

Ἡ βαθειά γνῶσις τῶν διδασκαλιῶν τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν Παραδόσεών της πλουτίζει τό πνεῦμα γιά τήν ἀνεύρεση τῆς ἀληθινῆς ἑρμηνείας. Ἡ ἔλλειψις γνώσεως τῆς Βίβλου καί τῆς στενῆς σχέσεώς της μέ τήν Ἱερά παράδοσι ὁδηγεῖ στίς αἱρέσεις καί πλάνες, πού καταδικάζονται σκληρά ἀπό τόν Σωτῆρα, ὅταν λέγη: «Πλανᾶσθε μή εἰδότες τάς γραφάς μηδέ τήν δύναμι τοῦ Θεοῦ» (Ματ.22,29).

από το βιβλίο: «Η διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας»