Χάρη στὸ διορατικὸ χάρισμά του ὁ Γέρων Πορφύριος γνώριζε καὶ τὴ μορφὴ ἑνὸς ἄλλου μεγάλου Γέροντος τῶν ἡμερῶν μας, τοῦ Ρώσσου Γέροντος Σωφρονίου, κτίτορος καὶ Προηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου στὸ Ἔσσεξ τῆς Βρεττανίας, ὁ ὁποῖος, ἀνάμεσα στ’ ἄλλα βιβλία, ἔγραψε καὶ τὸ παγκόσμια γνωστὸ καὶ μεταφρασμένο σὲ πολλὲς γλῶσσες.

Ὁ Γέροντας Σιλουανός. Κοντὰ στὸν Γέροντα Σιλουανό, ὁ ὁποῖος, ὅπως εἶναι γνωστό, ἀνακηρύχθηκε ἅγιος τὸ 1989, ὁ Γέρων Σωφρόνιος εἶχε ζήσει ἐννέα ὁλόκληρα χρόνια. Ὅπως, λοιπόν, ὁ ἴδιος ὁ Γέρων Σωφρόνιος μᾶς εἶπε τὸν Νοέμβριο τοῦ 1990, ὅταν εἴχαμε τὴ μεγάλη εὐλογία νὰ τὸν συναντήσουμε καὶ νὰ συνομιλήσουμε μαζί του στὸ Ἔσσεξ, συναντιόνταν οἱ δύο Γέροντες κάθε βράδυ στὶς προσευχές τους καὶ γνώριζαν πολὺ καλὰ ὁ ἕνας τὴ μορφὴ τοῦ ἄλλου, χωρὶς ποτὲ νὰ ἔχουν δεῖ ὁ ἕνας τὸν ἄλλο μὲ τοὺς φυσικοὺς ὀφθαλμούς τους. Οὔτε ὁ Γέρων Πορφύριος εἶχε δεῖ ποτὲ τὸν Γέροντα Σωφρόνιο, οὔτε ὁ Γέρων Σωφρόνιος εἶχε πάει ποτὲ στὸν Γέροντα Πορφύριο.

Τὴ συγκλονιστικὴ αὐτὴ περιγραφὴ μᾶς ἔκανε ὁ Γέρων Σωφρόνιος, παρουσίᾳ τοῦ Ἡγουμένου τῆς Μονῆς στὸ Ἔσσεξ ἀρχιμανδρίτου Κυρίλλου, τοῦ πνευματικοῦ τῆς Μονῆς ἱερομονάχου Ζαχαρίου καὶ τριῶν ἄλλων ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν ἀπὸ τὴν Κύπρο. Προσθήκη τῆς β΄ἔκδοσης.

Στὴν προσπάθειά μας νὰ βελτιώσουμε τὴ δεύτερη αὐτὴ ἔκδοση, γράψαμε σ’ ὅλους τοὺς συνεργάτες τοῦ βιβλίου καὶ στὸν Γέροντα Σωφρόνιο, ὁ ὁποῖος, λόγῳ προκεχωρημένου γήρατος, ἀνέθεσε σ’ ἕναν ὑποτακτικό του ἱερομόναχο νὰ μᾶς γράψει ἐπὶ λέξει τὰ ἀκόλουθα: «Γράφουν δι’ ἐμὲ τέτοια μεγάλα ἐπαινετικὰ λόγια; Καὶ πῶς μπορῶ νὰ εἴπω ὅτι εἶμαι τέτοιος; Θὰ ἦτο παράδοξος μία τοιαύτη μαρτυρία περὶ ἐμαυτοῦ.

Τὸ γεγονὸς ἔχει ὡς ἑξῆς. Πρὸ δεκαετίας περίπου, κατὰ τὴν πρωτοβουλίαν τοῦ πατρὸς Πορφυρίου καὶ τῇ μεσολαβήσει κάποιου κοινοῦ γνωστοῦ, εἶχεν ὁρισθῆ ἡμερομηνία καὶ ὥρα κοινῆς προσευχῆς. Ἔκτοτε δὲ ἑδραιώθη μεταξὺ ἡμῶν ἡ ἀμοιβαία προσευχή». Πράγματι δὲ ἐνθυμοῦνται μερικοὶ στὸ Ἡσυχαστήριο ὅτι ὁ Γέρων Πορφύριος τοὺς εἶχε πεῖ νὰ μὴ τὸν διακόψουν ὁρισμένη βραδινὴ ὥρα, διότι εἶχε πνευματικὴ ἐν προσευχῇ συνάντηση μὲ τὸν Γέροντα Σωφρόνιο. Τέτοιες πνευματικὲς συναντήσεις γιὰ κοινὴ προσευχὴ συνήθιζε ὁ Γέροντας Πορφύριος νὰ ἔχει καὶ μὲ πνευματικά του τέκνα, ποὺ βρίσκονταν σὲ μακρινοὺς τόπους.

Ἡ πρωτοβουλία τοῦ π. Πορφυρίου, τὴν ὁποία ἀναφέρει ὁ Γέρων Σωφρόνιος, πραγματοποιήθηκε μὲ τὴν ἀποστολὴ τῆς κατωτέρω ἐπιστολῆς, τῆς ὁποίας ἀντίγραφο μᾶς ἔδωσε τὸ πνευματικὸ τέκνο τους, ποὺ μεσολάβησε:

«Γέροντα Σωφρόνιε, »Σ’ ἀσπάζομαι ἐν Χριστῷ. »Ἡ τάδε μοῦ ’πε, ὅτι θέλετε νὰ συναντηθοῦμε. Καὶ ὅτι μὲ καλεῖτε νά ’ρθω στὴν Ἀγγλίαν καὶ ὅτι ἐὰν δὲν μπορῶ να ’ρθῶ ἐγὼ ἐκεῖ, θὰ ἔρθετε ἐσεῖς στὴν Ἑλλάδα.

»Ἐπειδὴ ἐγὼ δὲν μπορῶ νά ’ρθω, ἀλλὰ καὶ δὲν θέλω νὰ ὑποβληθεῖτε ἐσεῖς στὸν κόπον νὰ ἔρθετε, καὶ ἐπειδὴ γιὰ τοὺς χριστιανοὺς δὲν ὑπάρχουν ἀποστάσεις, θὰ μπορούσαμε νὰ συναντηθοῦμε στὴν προσευχή, λέγοντας τὸ “Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με”, στὶς 31 Αὔγουστου, Κυριακή, 1980 καὶ ἀπὸ ὥρας 12 μεσονυκτίου ἕως 12.30 μετὰ μεσονύκτιο (10.00-10.30 ὥρα Ἀγγλίας).

»Ἐκτὸς ἂν ἔχετε ἄλλη δουλειὰ καὶ ἔρθετε στὴν Ἑλλάδα. Σ’ ἀσπάζομαι ἐν Κυρίῳ μετὰ τῆς συνοδείας σου, εὐχόμενος ὑγείαν ψυχῆς καὶ σώματος. Μετὰ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης ἱερομόναχος Πορφύριος Μπαϊρακτάρης»

Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Κλείτου Ἰωαννίδη, “Ὁ Γέρων Πορφύριος. Μαρτυρίες καὶ Ἐμπειρίες“.

πηγή: http://www.porphyrios.net/