Η συγκλονιστική ιστορία των επτά παίδων στην Έφεσο φανερώνει την αλήθεια ότι ο θάνατος είναι ένας µεγάλος ύπνος, όπως άλλωστε και ο ύπνος είναι ένας µικρός θάνατος.

Ο Χριστός κατήργησε τον θάνατο, αλλά επέτρεψε να υπάρχη ο πρόσκαιρος χωρισµός της ψυχής από το σώµα, από µεγάλη αγάπη και φιλανθρωπία, για να µη γίνη το κακό αθάνατο. Και όπως οι επτά Παίδες εξύπνησαν από τον ύπνο, στον οποίον είχαν παραδοθεί κατά παραχώρηση του Θεού, τριακόσια εβδοµήντα δύο χρόνια, έτσι όλοι οι άνθρωποι θα αναστηθούν κατά την ∆ευτέρα Παρουσία του Χριστού.

Έζησαν τον 3ο αιώνα µ.Χ., στα χρόνια του διώκτη των Χριστιανών ∆εκίου. Αφού µοίρασαν όλα τα υπάρχοντά τους στους πτωχούς, µπήκαν σε µια σπηλιά και παρακάλεσαν τον Θεόν να τους πάρη κοντά του και να µην επιτρέψη να παραδοθούν στον ειδωλολάτρη βασιλέα. Ο ∆έκιος όταν ήλθε στην Έφεσο, ζήτησε να παρουσιαστούν µπροστά του και να θυσιάσουν στα είδωλα. Όταν πληροφορήθηκε ότι “απέθαναν” σε µια σπηλιά, διέταξε να φράξουν το στόµιό της. Έτσι ενώ έµειναν να κοιµούνται τόσα πολλά χρόνια, όταν εξύπνησαν νόµισαν ότι είχαν κοιµηθεί το προηγούµενο βράδυ. Εξύπνησαν κατά τα χρόνια της βασιλείας Θεοδοσίου του µικρού, τότε που µια αίρεση υποστήριζε ότι δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών.

Έτσι, ο Θεός φανέρωσε µε το θαύµα αυτό, ότι κατά τον ίδιο τρόπο θα αναστηθούν όλοι οι κεκοιµηµένοι κατά την ηµέρα της Κρίσεως. Εδώ θα πρέπει να σηµειωθή ότι τα χαρακτηριστικά τους δεν αλλοιώθηκαν καθόλου από τον χρόνο, αλλά ούτε και τα ρούχα τους είχαν υποστή την παραµικρή φθορά από την υγρασία της σπηλιάς.

Στο “Μικρό Ευχολόγιο” της Ορθοδόξου Εκκλησίας, υπάρχει “Ευχή των Επτά Παίδων εις ασθενή και µη υπνούντα”, η οποία διαβάζεται από τον Ιερέα σε όσους έχουν προβλήµατα µε τον ύπνο. Όταν ξύπνησαν από τον βαθύ αυτόν ύπνο, αισθάνθηκαν να πεινούν και ένας από αυτούς βγήκε, αφού εν τω µεταξύ είχε αποφραχθή το στόµιο του σπηλαίου, και κατέβηκε στην Έφεσο να ψωνίση τρόφιµα. Τότε έγινε κάτι το ασυνήθιστο. Τον περικύκλωσαν πολλοί από τους κατοίκους της πόλεως και ζητούσαν να µάθουν που βρήκε αυτόν τον θησαυρό. Γιατί από τα χρήµατα που κρατούσε, νόµισαν ότι βρήκε θησαυρό από αρχαία νοµίσµατα και τον έσυραν στις Αρχές για ανάκριση. Τελικά, µετά την ανάκριση και τις έρευνες έγινε γνωστόν το συγκλονιστικό αυτό γεγονός και έτρεξαν όλοι στο σπήλαιο, γεµάτοι δέος και θαυµασµό, για να τους δούν όλους από κοντά. Και ενώ συνοµιλούσαν, οι επτά Παίδες είπαν ότι νυστάζουν και θέλουν να κοιµηθούν. Και πράγµατι έγειραν το κεφάλι και κοιµήθηκαν… µέχρι την ηµέρα της κοινής Αναστάσεως …

πηγή: http://www.imdleo.gr/