…Μεταξύ των Ιερών Λειψάνων τα οποία επροσκυνήσανε (οι προσκυνητές) πριν από λίγο, είς τον Ιερόν μας Ναόν, ήτο και το δεξί χέρι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Με την αγίαν του αυτήν Δεξιάν, ο Ιερός Πατήρ έγραψε προ χιλίων εξακοσίων ετών και ετούτην την επί του θέματός μας θαυμασίαν φράσιν:

— Αναστάσεως εικών εστίν η των παίδων διαδοχή… εις απαρτισμόν και συντήρησιν του ανθρωπίνου Γένους εν τω σχήματι του παρόντος βίου.

Τι είναι ο Γάμος – το μυστήριον του Γάμου ; Η επανάληψις, η ανανέωσις της ευλογίας του Θεου προς τεκνογονίαν εις τους πρωτοπλάστους.

Η γέννησις και ανατροφή των παιδιών μεταλαμπαδεύει το δώρον της ζωής, μετατιθεμένου συνεχώς του θανάτου προς τα οπίσω, μέχρις ότου, επανελθών ο Χριστός ως Ανάστασις και Ζωή, τελείως τον εκτοπίση. Ώστε η γέννησις των παιδιών εκτοπίζει τον θάνατον από την οικογένειαν την μικράν, την μεγαλυτέρα του Έθνους και την ευρυτέραν του κόσμου.

Οι συνεργούντες εις τις γεννήσεις γίνονται συνεργοί του Θεού εις την δωρεάν της ζωής. Οι εμποδίζοντες τις γεννήσεις, συνεργοί του ανθρωποκτόνου.

Από τα σφάλματα των άλλων, ο συνετός άνθρωπος διορθώνει τα ιδικά του. Αλλά το πλήθος κρίνει σχεδόν πάντοτε με συμπάθειαν, με συμπάθειαν καλήν ή κακήν, όχι με την λογικήν.

Δύο-τρείς των προσκυνητών, εκ των νεωτέρων της συντροφιάς, ακούοντες του Αγίου Χρυσοστόμου αυτόν τον συσχετισμόν τεκνογονίας και αναστάσεως και τα συναφή, εκοίταξαν ένας τον άλλον με νόημα και ενθουσιασμένοι σιγοψιθύρισαν :

— Έλληνες είμαστε, θα βρούμε τρόπο, να ζωντανέψουμε αυτόν τον τόπο!

— Καλά το λέει η καρδούλα σας παιδιά, καθώς φιλότιμα ξυπνάει. Για να σταθούμε όμως όρθιοι στα πόδια μας θα πρέπει πρώτα να πέσουμε στα γόνατα παρακαλώντας : » Σώσον, Κύριε, τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν Σου… » καθώς από αιώνων έταξες και ενδομύχως έκτοτε ελπίζει και προσμένει. Προσμένει τώρα αυτήν την αναλαμπήν του.

Αυτά εις την ρωμαιορθόδοξον Ανατολήν, την αεί, πολυειδώς δοκιμαζομένην.

Από το βιβλίο: «Άγιον Όρος – Οικουμενισμός και Κόσμος «
Μοναχού Λουκά Φιλοθείτη – Εκδόσεις » Το Παλίμψηστον «

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ⇒           ΕΔΩ