Πολλοί πολλές φορές διέπραξαν τα ίδια αμαρτήματα και δεν τιμωρήθηκαν όπως οι προηγούμενοι, επειδή είχαν διαφορετικές δικαιολογίες υποστηρίξεως. Και εάν θέλετε ας ασχοληθούμε τώρα με αυτό το θέμα.

Αμάρτησαν όλοι οι Ιουδαίοι και λάτρευσαν τα είδωλα, όμως δεν τιμωρήθηκαν όλοι με την ίδια τιμωρία, αλλ’ άλλοι οδηγήθηκαν στην απώλεια, ενώ άλλοι έλαβαν συγχώρεση. Διότι κατά την διάπραξη των αμαρτημάτων δεν εξετάζεται μόνο η φύσις του αμαρτήματος που έγινε, αλλά και η διάθεσις και η περίστασις και η στάσις που τηρείται μετά την αμαρτία. Εάν δηλαδή παρέμειναν αμετανόητοι, εάν μετενόησαν, εάν αμάρτησαν τελείως τυχαία ή εάν εξαπατήθηκαν, ή εάν αμάρτησαν εκ προμελέτης. Και πολλά είναι αυτά που πρέπει να εξετασθούν. Και η διαφορά των εποχών και οι πολιτικές καταστάσεις. Με αυτά που λέγω εννοώ το εξής : Αμάρτησαν οι ανθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης, αμαρτάνουν και της Καινής Διαθήκης. Δεν τιμωρούνται όμως με την ίδια τιμωρία, αλλά αυτοί τιμωρούνται φοβερότερα. Και για να δηλώσει αυτό ο Παύλος, έλεγε : » Εάν κανείς παραβεί τον νόμον του Μωυσέως θανατώνεται τελείως άσπλαχνα με την κατάθεση δύο ή τριών μαρτύρων. Σκεφθείτε πόσο χειρότερη τιμωρία αξίζει σ’ εκείνον που καταπάτησε τον νόμο του Υιού του Θεού και θεώρησε μολυσμένο το αίμα της διαθήκης » ( Εβρ. 10, 28-29 )

Όταν όμως λέγει, » Σκεφθείτε πόσο χειρότερη τιμωρία αξίζει «, δείχνει το μέγεθος της τιμωρίας. Αμάρτησαν εκείνοι που έζησαν πριν από τον νόμο, και εκείνοι που έζησαν όταν δόθηκε ο νόμος. Πάλι οι πρώτοι θα τιμωρηθούν ελαφρότερα. Και για να δηλώσει αυτό, έλεγε : » Όσοι αμάρτησαν χωρίς να έχουν τον νόμο, θα οδηγηθούν στην απώλεια χωρίς τον νόμο «. Το «ανόμως» δεν σημαίνει φοβερότερα, αλλά ελαφρότερα. » Και όσοι αμάρτησαν τότε που ήταν δοσμένος ο νόμος, θα κριθούν με τον νόμο » ( Ρωμ. 2,12 ). Τι λοιπόν τέλος πάντων σημαίνει αυτό ; Ότι άλλοι έχουν κατήγορο την φύση και άλλοι μαζί με την φύση και τον νόμο και όσο περισσότερη διδασκαλία δέχθηκαν, τόσο μεγαλύτερη τιμωρία θα δεχθούν.

Από το βιβλίο: » Μετάνοια, Εξομολόγησις, Νηστεία, Θεία Κοινωνία «
Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου – Χρυσοστομικός Άμβων ΣΤ’

Έκδοσις » Συνοδία Σπυρίδωνος Ιερομονάχου «
Νέα Σκήτη Αγ. Όρους – 2011