Ετέρα θαυμαστή διήγησις κατά πολλά ωφέλιμος, του Όσιου πατρός ημών Αντωνίου του Μεγάλου μετά του Αγγέλου του Θεού, ον απέστειλεν ότε ησκήτευεν εν τη ερήμω.

Ούτος ο Μακάριος και Πανθαύμαστος Αββάς και Πατήρ ημών Αντώνιος ο μέγας, εις καιρόν όπου ευρίσκετο εις την έρημον και ασκήτευεν, εφάνη προς αυτόν Άγγελος Κυρίου εις σχήμα Καλογήρου, και ως τον είδεν ο όσιος, έκαμε προς αυτόν μετάνοιαν…

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ⇒                  ΕΔΩ