«Λαός μου, τί ἐποίησά σοι, καὶ τί μοι ἀνταπέδωκας;». Ἂν ξέραμε καλὰ τὴν ἱστορία τοῦ ἀρχαίου ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ, τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, θὰ θαυμάζαμε. Τί θὰ θαυμάζαμε;

Τὰ πολλὰ πα­­ράλληλα ποὺ ἔχει ὁ Ὀρθόδοξος Ἑλ­ληνικὸς λαός μας μὲ ἐκεῖνο. Καὶ τὰ καλὰ καὶ τὰ ἄσχημα. Παρὰ τὴν τραχύτητα, τὴ δυστροπία του πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὴν ἀναξιότητά του ὁ λαὸς ἐκεῖνος ἦταν τόσο εὐνοημένος καὶ ἀγαπημένος ἀπὸ τὸν Θεό…

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ⇒                 ΕΔΩ