Σχετική εικόνα

Ὁ καλός ἡγεμών πρέπει νά ἐνδιαφέρεται γιά τό κοινό καλό κι’ ἀντί γιά στέμμα νά φοράη ἐκεῖνο τό ἀξιοσημείωτο σύμβολο, δηλαδή, ἕνα γυάλινο φωτεινό ἀγγεῖο, γεμᾶτο φῶς μέ τήν ἑξῆς ἐπιγραφή ἀπό μέσα ἤ ἔξω:

Αὐτός εἶναι ὁ πραγματικός σκοπός τοῦ Βασιλιᾶ, πού γιά νά τόν θυμᾶσαι, διαρκῶς, ἀγαπητέ ῎Αρχοντα, σοῦ τόν περιγράφω μέ μιά εἰκόνα, στήν ὁποία εἰκονίζεται ἕνας σύμβουλος μέ τίς μέλισσες καί τό μέλι.

Κι’ ἐπάνω ἀπό τήν εἰκόνα ὑπάρχει ἡ ἐπιγραφή τοῦ Βιργιλίου: Αὐτό νά κάνετε κι’ ἐσεῖς.

Νά μήν ἐνδιαφέρεσθε γιά τόν ἑαυτό σας, ἀλλά γιά τούς ἄλλους, ἔχοντας ὡς πρότυπο τίς ἐργατικές μέλισσες, οἱ ὁποῖες κάνουν τό μέλι γιά τούς ἀνθρώπους κι’ ὄχι γιά τόν ἑαυτό τους.

῎Ετσι καί οἱ ἄρχοντες πρέπει νά κοπιάζουν καί νά ἱδρώνουν γιά τό καλό τῶν ὑπηκόων τους κι ὄχι γιά τό προσωπικό τους συμφέρον. 

Αὐτό τό θέμα παρουσιάζει μέ μία ἀξιοθαύμαστη εἰκόνα καί τό ἐπιβεβαιώνει ἔμπρακτα ἡ Μπαρμπερίνα γενεά, ἡ ὁποία ζωγράφισε ἐπάνω στό βασιλικό της στέμμα μέλισσες πού μεταφέρουν μέλι.

Ἀπό τό βιβλίο «ΚΡΙΣΙΣ ΗΓΕΣΙΑΣ», τῆς Ὀρθοδ. Χριστ. Ἀδελφότητος ΛΥΔΙΑ.

Πηγή: ΕΛΑΦΟΣ

oikohouse.wordpress.com