Σχετική εικόνα

…Ὁ Χριστιανισμός τῶν χριστιανῶν κατέστη βουβός! Ἄλαλα παραμένουν τά χείλη ἐκείνων τά ὁποῖα ἔπρεπε νά διαλαλοῦν εἰς τά πέρατα τῆς οἰκουμένης τό «δικαιοσύνην μάθετε οἱ ἐνοικοῦντες ἐπί τῆς γῆς».

Τά μηνύματα τῆς ἀγάπης, ὠχρά, ἄοσμα καί ἄχρωμα, ἐκπνέουν πρίν ἀκόμη ἐκτοξευθοῦν. Ἡ ἀσυνέπεια τῶν χριστιανῶν, ἡ χλιαρά πίστις, ἡ ἀναξία ἐκπροσώπησις καί πρό παντός ἡ ἀδυναμία νά ἀνταποκριθοῦμε εἰς τά κρίσιμα προβλήματα τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου, προκαλοῦν τήν δικαιοσύνην τοῦ Θεοῦ καί ὁ ἄγγελός μας θά μᾶς ἀπαγγείλη τό φοβερό «κατηγορῶ».

Εἶναι καιρός νά ξεπεράσουμε τήν κρίσι. Εἶναι ὥρα νά ἀνασυντάξουμε τίς δυνάμεις. Νά ἐπιστρατεύσουμε ὅλες τίς ἐφεδρεῖες καί οἱ χριστιανοί μαχητές νά δώσουμε τό «παρών». Οὐδείς θεατής καί κανένας μή λείψη ἀπό τόν ἱερό μας ἀγῶνα. Χρέος ὅλων μας, νά δώσουμε καί ἐμεῖς τήν μαρτυρία τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

πηγή: pinelopitisithakis.blogspot.com

synaxipalaiochoriou.blogspot.com