Σχετική εικόνα

Πρέπει νά συγκεντρώνουν μερικές προϋποθέσεις, ὅπως συμβαίνει κάι μέ τά θαύματα. Ὁ Σωτήρ, οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι καί οἱ ἅγιοι Πατέρες μᾶς συνιστοῦν νά προσέχουμε πολύ τόσο γιά τίς ἀληθινές προφητεῖες, ὅσο καί γιά τίς ἀπατηλές, τίς ὁποῖες πρέπει ὁπωσδήποτε νά ξεχωρίζουμε καί νά ἀπορρίπτουμε.

Ὅσο εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νά σκεπτώμεθα μέ εὐλάβεια τῆς ἀληθινές προφητεῖες, ἄλλο τόσο πρέπει νά καταδικάζουμε καί νά καταπολεμοῦμε τίς ψεύτικες. Ὁ Σωτήρ μᾶς λέγει ὅτι εἰς καιρούς ταραχῶν καί στό τέλος τοῦ κόσμου «Ἐγερθήσονται γάρ ψευδόχριστοι καί ψευδοπροφῆται καί δώσωσι σημεῖα μεγάλα καί τέρατα, ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καί τούς ἐκλεκτούς» (Ματ.24,24). Ψευδοπροφῆτες ἐμφανίσθηκαν καί στό παρελθόν, ὑπάροχυν καί τώρα, ἀλλά πρέπει νά τους καταπολεμοῦμε μέ ἐπιμονή καί σταθερότητα γιά νά μή ἀφεθοῦν καί κάνουν κακό μέ τά ἔργα τους. Ὁ Λακτάντιος μᾶς λέγει ὅτι οἱ ἀληθινές προφητεῖες ἔχουν τά ἑξῆς γνωρίσματα:

1) Κηρύττουν ὅλες ἕνα Θεό.

2) Δέν πάσχουν ἀπό μανία.

3) Δέν εἶναι ἀπατηλές.

4) Δέν συμβαδίζουν μέ περιουσίες καί κέρδη.

5) Δέν φροντίζουν γιά τά ἀναγκαῖα τῆς ζωῆς, ἀλλά ἀρκοῦνται μέ τά ὅσα πρός συντήρησι τούς στέλλει ὁ Θεός.

6) Οἱ προφητεῖες τους ἐκπληρώθηκαν ἤ ἐκπληρώνονται ἐπακριβῶς.

7) Ἐπαληθεύεται ἡ ἀποστολή τους, ἀκόμη καί ὅταν βασανισθοῦν ἤ καί πεθάνουν.

από το βιβλίο: «Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» (Μετάφραση Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης)