Αποτέλεσμα εικόνας για η κατα χριστον αγαπη

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΜΠΟΚΑ

Ή έν Πνεύματι άγάπη τού Ιησού εκδηλώνεται σέ τρεις βαθμούς:

Ό πρώτος βαθμός είναι ή πρός τόν πλησίον σου άγά­πη σάν νά είναι ό ϊδιος ό εαυτός σου (Ματθ. 19, 19).

Ό δεύτερος βαθμός είναι νά αγαπάς τόν πλησίον πε­ρισσότερο άπό τόν εαυτό σου, κι αύτή είναι ή άγάπη πρός τούς έχθρούς (Ματ. 5, 44).

Τέλος, είναι ή άγάπη – θυσία γιά τούς άνθρώπους (Ίωάν. 15, 13).

Μέχρι τό μέτρο τής άγάπης πρός τούς έχθρούς μας είμεθα ύποχρεωμένοι νά φθάσουμε όλοι οί χριστιανοί, οί όποιοι έχουμε τόν πόθο τής σωτηρίας» ένώ στήν τρί­τη κατηγορία τής άγάπης φθάνουν πολύ ολίγοι.

* * *

Ή άγάπη δέν περιορίζεται ούτε τοπικά ούτε χρονι­κά» δέν χάνεται ποτέ» είναι τόσο δυνατή, ώστε ύπερβαί- νει τόν φόβο τοϋ θανάτου καί φθάνει στόν Ιησού, πού εΐναι ή πηγή τής άγάπης.

* * *

Μέ τήν άπειρη άγάπη Του ό Θεός έδημιούργησε τόν ορατό καί άόρατο κόσμο, όλη τήν κτίσι, ή όποια Τόν γνωρίζει σάν Πατέοα της αγάπης΄Εάν εξακολουθούσαμε νά μένουμε σ’ αυτή τήν απέραντη άγάπη, θ’ άντα- νακλοΰσε καί σ’ εμάς ή θεια λάμψη της, πού είμεθα κατ’ εικόνα καί όμοίωσι παιδιά τού Πατρός» τότε θά είχαμε κι έμεις πλήθος άπό θεία χαρίσματα τού Άγιου Πνεύ­ματος.

* * *

Ή άγάπη είναι ή πλέον κοντινή καί ανώτερη οδός άπό οποιαδήποτε άλλη, γιά τήν τελείωσί μας (Α’ Κορ. 12, 31). Μέσφ αυτής τής άγάπης έχουμε μέσα μας τήν βασιλεία τών ουρανών.

* * *

Ή φωτιά τής θείας άγάπης, πού προέρχεται άπό τόν Ιησού, άνάπτει καί διατηρείται μέσα άπό δοκιμασίες καί περιπέτειες.

Από το βιβλίο: «ΒΙΟΣ, ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΡΟΥΜΑΝΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΜΠΟΚΑ (1910-1989)»

(Μετάφρασις άπό τά ρουμανικά ύπό μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου