Ο Ιερομόναχος, π. Ευμένιος Σαριδάκης (1931-1999).

Λέγει ένας Άγιος Πατέρας της Εκκλησίας, ότι η ταπείνωσις είναι η πύλη του ουρανού και ο Άγιος Ισίδωρος Πηλουσιώτης λέγει ότι τίποτε δεν σώζει τόσο σίγουρα τον άνθρωπον, όσο η βαθιά ταπείνωσις.

Η ταπείνωσις, και χωρίς πολλά καλά έργα, σώζει τον άνθρωπον, ενώ τα καλά έργα, χωρίς την αγίαν ταπείνωσιν, δεν σώζουν. Η αγία ταπείνωσις στολή της Θεότητος εστιν, διότι όταν κατέβηκε ο Χριστός μας εις την γην εφόρεσεν ως ένδυμα την ταπείνωσιν, όπως λέει Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών:

«Εταπείνωσεν εαυτόν γενόμενος υπήκοος εις τον ουράνιόν Του Πατέρα μέχρι Θανάτου, θανάτου δεν σταυρού».

Ο Χριστός μας αναπαύεται μόνον σε απλές και ταπεινές και πράες καρδιές: «Μάθετε απ’ εμού ότι πράος ειμι και ταπεινός τη καρδιά και ευρήσετε ανάπαυσιν ταις ψυχαίς ημών. Ο γαρ Σταυρός μου χρηστός και το φορτίον μου ελαφρόν εστι».

Απόσπασμα Από Επιστολή Του Ιερομονάχου, Π. Ευμενίου Σαριδάκη