Αποτέλεσμα εικόνας για αρσενιος μποκα

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΡΟΥΜΑΝΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΜΠΟΚΑ ΠΕΡΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ό Θεός κατεβαίνει στούς άνθρώπους καί άνεβαίνουν οί άνθρωποι σ’ Αύτόν, διά τής κλίμακος τής Θείας Λειτουργίας.

* * *

Καθώς τό μυστήριο τής μετανοίας είναι έκφρασις ταπεινώσεως καί προύπόθεσις τού έλέους τού Θεού, ο­μοίως καί ή ιερά θυσία τού Σωτήρος στήν Θεία Λει­τουργία, κρύβεται πάλι υπό μορφή ν ταπεινήν καί είναι ένα μυστήριο πνευματικής άναγεννήσεως του κόσμου.

* * *

Τό αίμα του Αμνοϋ τής Θείας Μεταλήψεως συντηρεί τήν ψυχή βαθύτατα καί στηρίζει τόν κόσμο νά στέκεται στά πόδια του. Ή Θεία Λειτουργία σώζει τόν κόσμο καί τόν φυλάγει άπό τήν οργή τοϋ άντιχρίστου, ό ό­ποιος θά έλθη στόν καθορισμένο άπό τόν Θεό χρόνο στήν γή. Ιδού γιατί όλος ό κόσμος θά έπρεπε νά είναι στήν Θεία Λειτουργία, διότι ή παράτασις τής ζωής του είναι δώρο τής Θείας Λειτουργίας. Ή Θεία Λειτουργία έμποδίζει νά έμφανισθή άκόμη ό άντίχριστος στόν κό­σμο, ό άνθρωπος τής άνομίας (Β’ Θεσ. 2, 3).

* * *

Συνεπώς, όσο καιρό θά υπάρχουν άνθρωποι πού θά ζητούν τήν μετάνοια καί τήν Θεία Κοινωνία, ό σατα­νάς δέν θά έχη δύναμι. Τόν έμποδίζει ή δύναμις τοϋ Θεού. Άλλά, άφ’ ότου σκοτισθή υπερβολικά ό νού ς τών άνθρώπων, ώστε νά άρνοϋνται μέ τήν θέλησί τους τήν Θεία Λειτουργία, λόγω τής άπιστίας τους, τίς ήμέρες έ- κεΐνες θά καταπαύση νά τελήται ή θυσία αύτή καί θ’ άρχίση νά έρχεται τό βδέλυγμα τής έρημώσεως, όπως αναφέρει ό Δανιήλ: «Καί άπό καιρόν παραλλάξεως τοϋ ένδελεχισμοϋ καί τοϋ δοθήναι βδέλυγμα έρημώσεως ήμέραι χίλιαι διακόσιαι ένενήκοντα» (Δαν. 12, 11).

* * *

Όταν ή άνομία θά αιχμαλώτιση τό νου καί τήν καρ­διά τών άνθρώπων, καί θά άγριέψουν τότε τόσο πολύ, ώστε θά λέγουν ότι δέν τούς χρειάζεται πλέον ό Θεός, ή Εκκλησία καί οί ιερείς (Λουκ. 6, 11), τότε θά έλθη τό τέλος τού κόσμου.

Από το βιβλίο: ΒΙΟΣ, ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΡΟΥΜΑΝΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΜΠΟΚΑ

(Μετάφρασις άπό τά ρουμανικά ύπό μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου)