Ο Φύλακας Άγγελος της οικογένειας - ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

π. Κλεόπα Ήλίε

Πότε δίνει ό Θεός στον άνθρωπο τον φύλακα άγγελο του; Στη κυοφορία, στην γέννηση ή στο Άγιο Βάπτισμα;

Κατά την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας του Χριστού, ό φύλαξ άγγελος δίνεται στον άνθρωπο στο Άγιο Βάπτισμα του. Αυ­τό το γεγονός μπορούμε να καταλάβουμε καλλίτερα από την 5η ευ­χή προς κατηχούμενους, οπού μεταξύ των άλλων, λέγει καί αυτά: «Συνόδευέ τον στην ζωή του με φύλακα άγγελο για να τον λυτρώνει από κάθε παγίδα του εναντίου, από προσβολή του πονηρού, από δαίμονα μεσημβρινό καί από κακές φαντασίες». Έκτος από τον φύλακα άγγελο ό Θεός στέλνει στον άνθρωπο καί άλλους αγγέλους στην ζωή του για να τον βοηθούν, να τον κατευθύνουν καί να τον παρηγορούν στους πειρασμούς του, στις δοκιμασίες του εκ του πνευματικού πολέμου, τίς όποιες περνάει ό άνθρωπος σ’ αυτόν τον κόσμο. Περί αυτών των θείων λόγων, ό Θείος Παύλος λέγει: Ότι οί άγγελοι είναι «λειτουργικά πνεύματα προς διακονία αποστελλόμε­να δια τους μέλλοντας κληρονομεί σωτηρία» (Έβρ. 1,14). Με αυ­τό τον ορισμό ό Απόστολος Παύλος εξυψώνει τον λογισμό των υ­πηκόων καί παρηγορεί πάρα πολύ τους χριστιανούς, διότι φανερώ­νει Ότι ό Θεός έχει πολλή φροντίδα γι’ αυτούς, αφού τους αγγέλους, οί όποιοι υπερβαίνουν κατά πολύ τους ανθρώπους, τους διέταξε να υπηρετούν την σωτηρία των ανθρώπων.

Αλλά βλέπουμε ότι τόσο στον Παλαιό Νόμο, όσο καί στον Νό­μο της Χάριτος, οί άγγελοι αποστέλλονται από τον Θεό να βοηθούν καί να εξυπηρετούν τους ενάρετους ανθρώπους, όπως τον Λώτ, τον Αβραάμ, τον Ιακώβ, τον Μωϋσή, τον Βαλαάμ, τον Ιησού του Ναυή, τον Γεδεών, τον Μανασσή καί άλλους, ενώ από την Καινή Διαθήκη τον Ιωσήφ, την Παρθένο Μαρία, τους Ποιμένας, την Μα­ρία Μαγδαληνή καί άλλους. Με αυτές τίς λίγες μαρτυρίες έδειξα ότι ό Πανάγαθος Θεός βάζει σε εμάς φύλακας αγγέλους, όχι μόνο στο Άγιο Βάπτισμα, αλλά σ’ όλη την ζωή μας, οί όποιοι βοηθούν τους δικαίους στην οδό της σωτηρίας, πού Τον αγαπούν καί πιστεύουν σ’ Αυτόν.

Οι άπιστοι, οί ειδωλολάτρες καί οί αιρετικοί δέχονται και  αυτοί από τον Θεό φύλακα άγγελο;

Μερικοί άπ’ αυτούς επειδή δεν είναι βαπτισμένοι στο Όνομα του Χριστού δεν λαμβάνουν φύλακας αγγέλους. Μα ούτε καί πιστεύουν σε αγγέλους. Ενώ όσοι λέγουν μολαταύτα ότι πιστεύουν στον Θεό, αλλά είναι αιρετικοί, αυτοί καταθλίβουν καί απομακρύ­νουν από κοντά των τον άγγελο του Κυρίου, ό όποιος αγαπά την α­λήθεια μόνο της ορθοδόξου πίστεως, πού στηρίζεται στον Χριστό καί τους Αποστόλους Του. Όσον αφορά τους ειδωλολατρικούς λαούς, αυτοί μόλις έχουν από ένα φύλακα άγγελο, ως φύλακα των συνόρων ολοκλήρου της χώρας των, κατά τη μαρτυρία της Αγίας Γραφής, ή οποία λέγει: «Έστησε όρια εθνών κατά αριθμόν αγγέ­λων Θεού» (Δευτ. 32,8). Αυτοί οί άγγελοι συμμετέχουν στις συνε­δριάσεις των αρχόντων μιας χώρας, οί όποιοι την κυβερνούν. Κατά παράδοση, υπάρχουν φύλακες άγγελοι για τα φρούρια, για τίς πό­λεις, τα χωριά, τα μοναστήρια καί οπουδήποτε δοξάζεται το Όνομα του Θεού.

Ποιος είναι ό σκοπός του φύλακος αγγέλου στην ζωή τον ανθρώπου καί πώς τον βοηθάει στην σωτηρία;

Ό σκοπός του φύλακος αγγέλου είναι να φυλάγει τον άνθρω­πο με αόρατο τρόπο από τους πειρασμούς του διαβόλου, από κάθε είδους αμαρτωλή πτώση, να τον κατευθύνει στην εκκλησία, στην με­τάνοια, στην προσευχή.

Να τον παρήγορη στις στενοχώριες της ζω­ής καί να τον προτρέπει στα καλά έργα. Ό φύλαξ άγγελος δόθηκε από τον Θεό για την σωματική καί ψυχική προστασία του ανθρώ­που. Ουδέποτε κοιμάται, κατά τον λόγο του ψαλμωδού: «Μηδέ νυστάξει ό φυλάσσων σε» (Ψαλμ. 120.3). Ό φύλαξ άγγελος προστατεύει την εμπιστευμένη σ’ αυτόν ψυχή σε καιρό πειρασμού, εάν έχει πίστη καί φόβο Θεού, όπως λέγει ό ίδιος βασιλεύς καί προφήτης:«Παρεμβάλει άγγελος κύκλω των φοβούμενων αυτόν» (Ψαλμ. 33,9) Ό φύλαξ άγγελος υπηρετεί την σωτηρία του ανθρώπου (Έβρ. 1,14).
Λυτρώνει τον άνθρωπο σε επικίνδυνες περιστάσεις (Πράξ. 5,19 12,7-8 9, 11).

Είναι λειτουργικό πνεύμα του Θεού για την προστασία των ανθρώπων (Ψαλμ. 102,21 103,5 Λουκ. 16,22). Οι άγγελοι βλέπουν πάντοτε την δόξα του Θεού στους ουρανούς καί προσεύχονται για τους ανθρώπους.

από το βιβλίο: «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΜΕ ΡΟΥΜΑΝΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ» ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ