Το μεγάλο ταξίδι …Η Ψυχή μετά τον θάνατο – Ορθόδοξη Ενορία Αγίου ...

ΟΙ ΨΥΧΕΣ ΑΛΛΗΛΟΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ

*Από το νέο βιβλίο: «Βίοι αγνώστων ασκητών»

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ: Η απάντηση σε αυτό το ζήτημα καταδεικνύεται φωτός φαεινότερον στους λόγους του Κυρίου, στην Παραβολή του πλούσιου και του Λαζάρου. Εκεί λέγεται:

«Ἄνθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμενος καθ’ ἡμέραν λαμπρῶς. Πτωχὸς δέ τις ἦν ὀνόματι Λάζαρος, ὃς ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ ἡλκωμένος καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου· ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἐπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ. Ἐγένετο δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον Ἀβραάμ· ἀπέθανε δὲ καὶ ὁ πλούσιος καὶ ἐτάφη.

Καὶ ἐν τῷ ᾅδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ὑπάρχων ἐν βασάνοις, ὁρᾷ Ἀβραὰμ ἀπὸ μακρόθεν καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ. Καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπε· πάτερ Ἀβραάμ, ἐλέησόν με καὶ πέμψον Λάζαρον ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου, ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ.

Εἶπε δὲ Ἀβραάμ· τέκνον, μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες σὺ τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ Λάζαρος ὁμοίως τὰ κακά· νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται, σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι· καὶ ἐπὶ πᾶσι τούτοις μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται, ὅπως οἱ θέλοντες διαβῆναι ἔνθεν πρὸς ὑμᾶς μὴ δύνωνται, μηδὲ οἱ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν. Εἶπε δέ· ἐρωτῶ οὖν σε, πάτερ, ἵνα πέμψῃς αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου· ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς· ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου».

Με αυτούς τους λόγους ξεκάθαρα διαφαίνεται πως και οι αγαθοί αναγνωρίζουν τους αγαθούς και οι κακοί τους κακούς. Πράγματι εάν ο Αβραάμ δεν αναγνώριζε τον Λάζαρο, ποτέ δεν θα μιλούσε στον μέσα σε βασάνους πλούσιο για τη θλίψη που πέρασε εκείνος, λέγοντας πως απέλαβε τα κακά στη ζωή του. Κι αν δεν αναγνώριζαν οι κακοί τους κακούς, ποτέ ο μέσα σε βασάνους πλούσιος δεν θα θυμόταν ακόμα και απόντες τους αδελφούς του. Γιατί πως μπορεί να μην τους αναγνώριζε παρόντες, όταν ακόμη και απόντες τους μνημόνευσε και μερίμνησε να παρακαλέσει για αυτούς;

Στο ίδιο περιστατικό δεικνύεται επίσης και αυτό, το οποίο και συ ο ίδιος δεν το ρώτησες, δηλαδή ότι και οι αγαθοί τους κακούς αναγνωρίζουν και οι κακοί τους αγαθούς. Γιατί και ο πλούσιος αναγνωρίζεται από τον Αβραάμ, αφού αυτός τους λέει: «απέλαβες τα αγαθά σου εν τη ζωή σου», και ο εκλεκτός Λάζαρος αναγνωρίσθηκε από τον κολασμένο πλούσιο, αφού αυτός παρακαλεί ονομαστικά να αποσταλεί εκείνος, λέγοντας: «πέμψον Λάζαρον, ίνα βάψη το άκρο του δακτύλου αυτού ύδατος και καταψύξη την γλώσσαν μου».

Με αυτήν ακριβώς την αναγνώριση προστίθεται και επαυξάνει η ανταπόδοση και από τις δύο μεριές. Έτσι και οι αγαθοί περισσότερο ευφραίνονται, που βλέπουν να χαίρονται μαζί τους αυτοί τους οποίους αγάπησαν, και οι κακοί, όταν βασανίζονται μαζί τους και αυτοί τους οποίους στον κόσμο αυτόν περιφρονώντας τον Θεό αγάπησαν, τους κατατρώγει όχι μόνο η δική τους, αλλά και εκείνων η τιμωρία.

Συμβαίνει ακόμα στους εκλεκτούς και κάτι το θαυμαστότερο, ότι δηλαδή αναγνωρίζουν όχι μόνο αυτούς που είχαν γνωρίσει στον κόσμο αυτόν, αλλά και τους αγαθούς που ποτέ δεν είχαν δει τους αναγνωρίζουν σαν να τους είχαν δει και να τους είχαν γνωρίσει. Όταν δηλαδή θα βλέπουν τους παλαιούς πατέρες σε εκείνη την αιώνια κληρονομιά, δεν πρόκειται να τους είναι άγνωστοι στην όψη αυτοί, τους οποίους πάντοτε γνώρισαν στα έργα. Εφόσον εκεί όλοι μέσα σε κοινή λαμπρότητα θεωρούν τον Θεό, τι είναι αυτό που μπορούν να αγνοούν εκεί, όπου γνωρίζουν Αυτόν που τα πάντα γνωρίζει;

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΙΤΕ: >> ΕΔΩ