ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΑ: H Αγία Τράπεζα της Αγίας Σοφίας

Ανδρέας Καρκαβίτσας (Κατά λαικἦν παράδοσιν)

Τήν ἄπαρτη Πόλη μας ξένου πόδι τὴν πάτησε, ποδάρι Βενετσάνου. Κι ὸ Δάνδολος *, γιὸς Κουρσάρων *, δὲ λησμονεῖ τήν τέχνη τῶν πατέρων του. Κουρσεύει καὶ θὲλει μὲ ξένα κι’ ἀταίριαστα στολίδια νά στολίση τή λιμνογέννητη πατρίδα του.

Γαλέρες * φεύγουν καί γαλέρες ἔρχονται. Παίρνουν τόν πλοῦτο μας τὸν ἀδαπάνητο, τὴ δόξα μας τήν ἀβασίλευτη, τὴ λάμψη’ τή σοφία, τά ιερά μας. ῾

Η Βενετιὰ τὰ δέχεται περίχαρη, στολίζεται καί καμαρώνει σὰν ξιπασμένη κι ἄμυαλη τσιγγάνα. Ζώνεται τό σπαθί τοῦ Κωνσταντίνου μας τὸ εὐλογημένο, ποὺ ἔχει στὸ θηκάρι του τὀν οὐρανό μέ τ’ ἄστρα τή θάλασσα μέ τά καράβια, τὴ γῆ μέ τά κάστρα της˙ ἱστορία χρυσόγλυπτη τοῦ ἀπέραντου Κράτους μας.

Παίρνει τὴν κολυμπήθρα, ποὺ τὸσοι βαφτισθῆκαν πορφυρογέννητοι * καί βαφτίζει μέσα τῶν ἐμπόρων τὰ παιδιά. Μὲ τίς χρυσόπορτες τοῦ Ναοῦ μας στολίζει τόν Ἅγιο Μάρκο της. Στήνει στοὺς πύργους της τὸ ρολὸγι, θαῦμα τοῦ κόσμου, μέ τοὺς Μάγους, ποὺ χαιρετοῦν ταπεινοὶ τοῦ Χριστοῦ μας τὴ Γέννηση.

Γαλέρες φεύγουν καὶ γαλέρες ἔρχονται. Παίρνουν τὰ πλούτη μας, τὴ δόξα, τὰ ἱερά μας. ᾽Αλλοῦ τά πᾶνε, στή Δύση τὴν τρισίβάρβαρη, γιά νὰ ἡμερἑψουν καί κείνης τούς λαούς, νὰ δοξάσουν καὶ κείνης τὰ χώματα.

῾Η ῞Αγια Τράπεζα ὅμως δέν ἀκολουθεῖ.

῾Η πλάκα ἡ πολύτιμη ποὺ τήν ἔστησε ὁ Ιουστινιανὸς στὴ μέση τοῦ Ναοῦ, λαμπρὸ ζαφείρι στὴ χρυσὴ σφεντόνα του, ἡ πλάκα, ποὺ ἄκουσε τόσα νικητήρια καὶ θυσίασε ἐπάνω της ὁ Φώτιος, δὲν πάει νὰ κλειστῆ σκλάβα στὰ δολερὰ τείχη!

῎Οχι· δὲν πάει! Ἄνοιξε ἡ καρίνα* στά δυὸ καὶ γλίστρησε ἡ ῞Αγια Τράπεζα στὰ νερὰ τοῦ Μαρμαρᾶ.Ο βοῦρκος ἔφυγε ἀπὸ κοντά της, ὅπως φεύγει ἡ ἁμαρτία τὸ Σταυρὸ κι ὁ χρυσὸς ἄμμος στρώθηκε, κλίνη πάναγνη ἀπὸ κάτω της.

Καὶ τοῦ θεοῦ τὸ μάτι, τοῦ Δικαιοκρίτη καὶ Παντοδύναμου, στάθηκε ἐπάνω της ἄγρυπνο, ὅπως μάνας μὰτι στὴν κούνια τοῦ μονάκριβου παιδιοῦ της.

Κι ἀπὸ τότε εἶναι κεῖ καιρὸς διαμάντι, ἥλιος κατάργυρος, νερὸ τρισάγιο. Μύρο ἀνεβαίνει ἀπὸ τὸ βυθὸ κι ἁπλώνεται στό, πρόσωπο τῆς θάλασσας καί κάθεται χρίσμα σωματικό, χρίσμα ψυχικό, ἐθνικὸ πρῶτ’ άπ’ ὅλα!

῞Οπως ἀπὸ τὸ Δισκοπότηρο βγαίνει ἡ σωτηρία τοῦ χριστιανοὓ, θά βγῆ ἀπὸ κεῖ κι ἡ δική μας ἀπολύτρωση. Ἡ χαραυγὴ τοῦ Γένους μας ἐκεῖ θ’ ἀνατεἰλη˙ ναί ἐκεῖ θ’ ἀνατείλη Προβαίνει ὁλοένα ἡ Ἅγια Τράπεζα καί βούλεται νὰ πιάση τή στεριά.

Καὶ τότε σ’ ὅλη τήν ἔλληνική γῆ ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη, ἀπὸ νότο καὶ βοριά, χαρούμενος ἥλιος θά πυρώσει τοὺς δούλους, καμπάνα θά σημάνη σέ κάθε ἐκκλησιά τήν ἔθνική μας λειτουργία.

«Λόγια τῆς πλώρης»

᾽Ανδρέας Καρκαβίτσας (Κατά λαικἦν παράδοσιν)

*  Δάνδολος ῾Ερρῖκος — (1105-1205) — δόγης (ἀρχηγὸς) τῆς ῾Ενετικῆς Δημοκρατίας, ὁ ὁποῖος ἔδρασε κατὰ τῆν δ’ σταυροφορίαν καὶ μετέφερεν εἰς τῆν πατρίδα του πολλὰ κειμήλια ἀπὸ τῆν Κωνσταντινούπολιν.

* κουρσάρος — ληστὴς τῶν θαλασσῶν, ληστοπειρατής.

*Γαλέρα — πολεμικὸν μεσαιωνικὸν πλοῖον μακρόν μὲ πολλάς κώπας καὶ ἱστία.

*Πορφυρογέννητος — ὀνομασία, ἡ ὁποία ἐδίδετο εἰς τὸ τέκνον τῶν βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων, τὸ γεννώμενον καθ’ ὅν χρόνον ὁ πατήρ του διετέλει ἐπὶ τοῦ θρόνου.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1947

πηγή: oikohouse.wordpress.com