Ο Αγιος Νεκτάριος και η δίωξή του από τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας ...

Ἅγιος Νεκτάριος ἐπίσκοπος Πενταπόλεως

Ἡ Χάρη του Θεοῦ ἐγκαταλείπει τον ἀμετανόητο ἄνθρωπο, γιατί αὐτός περιφρόνησε τον πλοῦτο της χρηστότητας, της ἀνοχῆς καί της μακροθυμίας τοῦ Θεοῦ».

Ἡ μὲν Χάρη τοῦ Θεοῦ προσκαλεῖ τὸν καθένα μᾶς, διαφωτίζει τὸν νοῦ καὶ τὴν καρδιὰ τοῦ κάθε ἀνθρώπου, ἡ δὲ θέληση μᾶς δέχεται τὴν εἴσοδο καὶ ἀνάπαυση τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ μέσα μᾶς, καὶ συνεργεῖ στὴν διάνοιξη τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τὴν κάθαρση τῆς καρδιᾶς μᾶς. Ἡ σωτηρία λοιπὸν ξεκινάει ἀπὸ τὴ Χάρη, μορφοποιεῖται ἀπὸ τὴ θέληση μᾶς καὶ τελειοποιεῖται ἀπὸ τὴ Χάρη ἡ ὁποία τὴ στεφανώνει.

Ἡ παραβολὴ τοῦ Σπορέα εἶναι πρόσφορο παράδειγμα. Ὁ σπορέας (Ἅγιος Τριαδικὸς Θεὸς) ἔσπειρε, ἡ ἀγαθὴ γῆ (τὸ εἶναι μᾶς, ἡ καρδιὰ μᾶς) δέχθηκε, ὁ δὲ Θεὸς αὔξησε καὶ εὐλόγησε. Ὥστε εἶναι ἀνάγκη νὰ θέλουμε νὰ σωθοῦμε, γιὰ νὰ σωθοῦμε ἀπὸ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ.

Εὔχεσθε στὸ Θεὸ νὰ σᾶς δυναμώνει. Μὴν ἀπελπίζεστε ἂν πέφτετε συνέχεια σὲ παλιὲς ἁμαρτίες. Πολλὲς ἀπ’ αὐτὲς εἶναι καὶ ἀπὸ τὴ φύση τοὺς ἰσχυρὲς καὶ ἀπὸ τὴ συνήθεια. Με τὴν πάροδο τοῦ χρόνου ὅμως καὶ μὲ τὴν ἐπιμέλεια νικούνται. Τίποτε νὰ μὴ σᾶς ἀπελπίζει.

πηγή: ixthis3