ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ! «Η Ελλάδα δεν θα….Θα μείνουν….» - Παναγία  Μεγαλόχαρη

*Από το βιβλίο: «Άγιοι και Σοφοί περί των μελλόντων να συμβώσι» – Δ’ ΕΚΔΟΣΗ (Δημήτριος Παναγόπουλος)

Ο αείμνηστος πιστός και εκλεκτός εργάτης του Ευαγγελίου και σοφός Δημ. Παναγόπουλος (+13 Φεβρουαρίου 1982), μεταξύ των πολλών συγγραμμάτων του (τα οποία ίσως ξεπερνούν τα 100), συνέγραψε και ένα με τίτλο : «Άγιοι και Σοφοί περί των μελλόντων να συμβώσι», το οποίο πρέπει να κυκλοφόρησε τη δεκαετία του 1960 (αν κρίνω σωστά από τη κατάσταση του βιβλίου), όταν τα ζητήματα που πραγματεύεται στο έργο του, ήσαν παντελώς άγνωστα στους πολλούς.

Σε αυτό συγκεντρώνει τις Προφητείες για τα μελλούμενα και καταλήγει στο συμπέρασμα το οποίο ακολουθεί και έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Επειδή «οι καιροί μας πονηροί εισίν», αποφάσισα να το παραθέσω προς ωφέλειαν όσων ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά. Εν κατακλείδι, ο συγγραφεύς σημειώνει με νόημα : «Ας μετανοήσωμεν, όσον έχομεν χρόνον και ο Θεός βοηθός».

Η Ρωσία κατ’ αρχάς κατέρχεται εις Κωνσταντινούπολιν, ήτις καταλαμβάνει ολόκληρον την Τουρκίαν, η Βουλγαρία καταστρέφεται και η Σόφια γίνεται παρανάλωμα πυρός. Ο βουλγαρικός στρατός, καταδιωκόμενος υπό των Ρώσων οπισθοχωρεί εις τα Ελληνικά εδάφη και αφοπλίζεται. Η Γερμανία με ορμήν εναντίον της Ρωσίας, και η Ιταλία επίσης αποβιβάζει στρατεύματα εις την Αλβανίαν και κατέρχεται δρομαία εναντίον των Ρώσων. Το μέτωπον μεταφέρεται από την Δύσιν εις την Νοτιοανατολικήν Ευρώπην, Βαλτικήν θάλασσαν, Ουκρανίαν, Εύξεινον Πόντον, τα πέριξ των ορίων της Κωνσταντινουπόλεως. Η Ρωσία συγκεντρώνει μεγάλας δυνάμεις προς υποστήριξιν των στενών και αποκοπήν της Γερμανίας εισβαλείν εις την Μικράν Ασίαν. Η Αγγλία εν συννενοήσει μετά της Ρωσίας και αυτής της Τουρκίας θα αναγκασθεί να γίνει υποχείριος της Ρωσίας, παραβιάζει μικρά τινα Έθνη με την ισχύν του στόλου, καταλαμβάνει βάσεις τινάς στρεφομένας εναντίον της Ιταλίας. Η Ιταλία κατόπιν εκπλήξεως, την οποίαν θα δοκιμάσει υπό του Αγίου Σπυρίδωνος τρομοκρατουμένη θα σεβαστεί το ιερόν έδαφος της Ελλάδος. Η Ιαπωνία εξέρχεται εις τον πόλεμον σύμμαχος Γερμανίας και Ιταλίας. Η Ρωσία είναι κυρίαρχος των Στενών της Πόλεως 5 μήνας, εις το διάστημα αυτό θα γίνονται αι σκληρότεραι μάχαι και οι νεκροί αμφοτέρων θα είναι άπειροι. Εις την δυτικήν Ευρώπην θα εξακολουθήσουν Επαναστάσεις και το αίμα θα ρεύσει. Μετά 5 μήνας εις την Ασίαν η Ιαπωνία θα νικήσει την Ρωσίαν. Ο κλονισμός ούτος εις αυτήν θα την αδυνατήσει, οπότε η Γερμανία και η Ιταλία θα εύρουν την ευκαιρίαν να κατανικήσουν αυτήν και θα καταλάβουν ολόκληρον την Τουρκίαν και πέραν αυτής, τότε θα επαναστατήσουν αι Ινδίαι και θα αποχωρησθούν της Αγγλίας.

Κατόπιν προσωρινής συμφωνίας θα διορισθούν 3 Προνοηταί εις την Ανατολήν, η δε Κωνσταντινούπολις γίνεται αυτόνομος. Τούτο όμως θα δώσει ευκαιρίαν εις ένα εκ των νικητών των Εθνών, των διορισάντων τους 3 Προνοητάς, να καταλάβει την Πόλιν. Τότε όλα τα Έθνη βόρεια και νότια εν όλω 18 θα σπεύσουν μετά θυμού να καταλάβουν τα όρια της Πόλεως, και Μικράς Ασίας. Και εκεί θα γίνει ο τελευταίος και σκληρότερος πόλεμος και ολίγοι θα σωθούν.

Η Ελλάς όπως απ’ αρχής δεν θα μετάσχει του πολέμου τούτου, αλλά θα είναι εις τα σύνορά της ο στρατός, ως θεατής επί τρεις ημέρας και τρεις νύκτας, θα εξακολουθήσει αύτη η σκληρά μάχη εις μέτωπον 1800 εις την θάλασσαν από τα στενά, της Σμύρνης, Δωδεκανήσου κ.λ.π.

Της Μεσογείου τα πλοία ως φρύγανα θα πεταχθούν εις τον αέρα, εις δε την ξηράν από της Κωνσταντινουπόλεως και πέραν του Ξήρου θα πλεύσει το αίμα ως τον χαλινόν του ίππου, ολίγοι δε θα σωθούν και θα παραμείνουν εκ των εναπομεινάντων στρατών.

Την 3ην ημέρα της μάχης, την 3ην ώραν μ.μ. της 3ης ημέρας θα φανεί εν σύννεφον εις τον ουρανόν λαμπρότερον του ηλίου, από το οποίον θα φωτισθεί ολόκληρος ο κόσμος και δεξιά ένας Σταυρός πύρινος, τότε οι πολεμούντες έντρομοι και ατενίζοντες εις τον ουρανόν, στρεφόμενοι προς το λαμπρόν σύννεφον θα ακούσουν φωνήν βροντώδη : «Στώμεν, στώμεν, στώμεν, Ειρήνη υμίν». Τότε οι πολεμούντες θα ρίψουν τα όπλα έντρομοι γενόμενοι, θα ιδούν εις τον ουρανόν στρεφόμενον το λαμπρόν σύννεφον προς το μέρος της Ελλάδος, και θα ακούσουν δευτέρα φωνήν βροντώδη :  Στρέψατε εις τα δεξιά μέρη και ευρίσκεται άνθρωπος ικέτης, υψίνους, τούτον εκλέξατε Δεσπότην, φίλος γαρ Εμού υπάρχει, απ’ αυτού θα συγκροτηθούν Επιτροπαί, εκ των εναπομεινάντων στρατών των Εθνών και θα έλθουν προς την Ελλάδα, εις το άκρον του τόξου και θα εύρουν ένα γέροντα εβδομηκοντούτην, κατηφή, καθήμενον εν μέσω δύο κιόνων το όνομα Ιωάννης, γνωστός τοις πάσι και κρυπτόμενος σήμερον τοις οφθαλμοίς ημών, ον γνωρίσαμεν άπαντες, και ουδόλως εννοήσαμεν ποίος ήτο, και απών ην εν τω μέσω ημών, τον οποίον θα συνοδεύσουν μετά χαράς μεγάλης και ευχαριστήσεως προς τον Θεόν όπως ανακηρύξουν αυτοκράτορα Κωνσταντινουπόλεως, ολοκλήρου Βαλκανικής χερσονήσου, Μικράς Ασίας, Αιγύπτου, Παλαιστίνης έως Ινδιών.

Τότε ο Ελληνικός στρατός θα σπεύσει να καταλάβει όλα τα μέρη αυτά εγκαθιδρύων Διοικητάς κατά διαταγήν του Αυτοκράτορος του αρμοδίου προς ανόρθωσιν των Εθνών, άτινα θα υπαχθώσιν εις το Ελληνικόν Έθνος. Κατ’ αρχάς θα συνέρχεται εις τας Αθήνας η Σύνοδος της Εκκλησίας και Ιεροσολύμων, ως ότου η Πόλη ανοικοδομηθεί διότι θα καταστραφεί υπό του πυρός του πολέμου.

Οι Τούρκοι θα πιστεύσουν και θα βαπτισθούν το 1/3 το οποίον θα παραμείνει εις την χώραν, το άλλο 1/3 θα φύγει και θα υποδουλωθεί εις την Ανατολήν και το άλλο 1/3 θα φονευθεί εις τον πόλεμον. Η Ιταλία θα ευρεθεί εις τοιούτον δύσκολον θέσιν ώστε να έλθει ως ελευθερωτής. Η Ρώμη θα γίνει παρανάλωμα του πυρός ο δε Πάπας θα παυθεί. Η Γερμανία ήτις θα είναι προστάτης των καταληφθεισών υπ’ αυτής χωρών και θα αποδώσει δικαιοσύνην εις αυτάς, αυτή δε πρώτη θα υποστηρίξει την Ελλάδα, και τα ορθόδοξα Βαλκανικά κράτη, και θα συνηγορήσει υπέρ της Ελλάδος, πιστεύουσα πρώτη εις την Ορθόδοξον πίστιν, ώστε θα γίνει αληθής και εκ της Ελλάδος θα έχει την δόξαν.

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΙΤΕ: >> ΕΔΩ