Το σπήλαιο όπου ασκήτεψε ο Άγ. Ιωάννης ο Χοζεβίτης - Ορθοδοξία News Agency

Πού είσαι Παναγία Μαρία γιά νά μιλήσης στούς άνθρώπους σήμερα ποιός έπηρε τό φορτίο αύτών τών κακών στόν τράχηλο Του;

Σήμερα στόν κόσμο τών άπολαύσεων τά κακά πνεύματα κυριαρχούν καί γι’ αυτό απομακρύνθηκε τό πνεύμα τοϋ Θεού!

«Οπως στήν πύλη τοϋ Καϊάφα, ό άνθρωπος σήμερα στίς άπολαύσεις βιάζεται σάν τόν Πέτρο νά τοϋ δώση τίς αρνήσεις.

Σήμερα ό Νόμος Ισχύει, όπως καί ό Κύριος άπό τούς άρχοντες σταυρώθηκε ένώ οί διδάσκαλοι τού Νόμου όλοι σχεδόν κρύφθηκαν.

Μερικές Μυροφόρες γιά τά Πάθη κάποτε σπεύδουν στόν δρόμο τοΰ Σταυρού γιά τόν αληθινό «Αγιο.

Είναι ή ‘Αγία Εκκλησία πού μάχεται στήν έξορία καί φυλάει τόν Ιερό Τόπο μέ τά προγονικά τυπικά.

Κύριε, κάνε κουράγιο χάρισέ τους τήν Αγία Μορφή Σου, όπως τήν έδωσες στήν Βερονίκη, όταν έπήγαινες στόν τάφο!

Καί τότε όταν ή «Αλήθεια» θά έγερθή έκ τοΰ τάφου, δώσε τους, όπως καί στόν Ματθία, τόν αρμόζοντα τόπο μέ εκλογή.

Δώσε τήν χαρά τής Αναστάσεως στον δυστυχισμένο λαό Σου, ό όποιος δέν άκολουθεΐ τόν «Νόμο» τοΰ άπατηλοΰ πνεύματος.

 Στούς σημερινούς φαρισαίους καί σ’ όλους τοΰ ιδίου γένους δώσε, Κύριε, νά καταλάβουν τήν φωνή τής «εσχάτης σάλπιγγος».

Καί στούς όμοιους μέ τόν Πέτρο δός τους άφθονα δάκρυα, μήν άφήσης νά τούς έξουσιάζη ή πονηρία τοϋ Καϊάφα!

Από το βιβλίο: «Ό Βίος καί τά ποιήματα τον Όσίον Ιωάννου τον Χοζεβίτον 1913-1960» , Μετάφρασις: Μον. Δαμασκηνος Γρηγοριάτης – 1984 («Εκδοσις «Όρθόδοξος Κυψέλη»)