Προφητείες του Γέροντα Κλεόπα Ηλιέ | Σημεία Καιρών

Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα.

Τι είναι ή προσευχή και ποια είναι τα είδη της, κατά τους Α­γίους Πατέρας;

     Προσευχή είναι ή συνομιλία με τον Θεό. Ή προσευχή είναι βλαστός της πραότητας καί της αοργησίας. Ή προσευχή είναι καρπός της χαράς καί της ευχαριστίας. Είναι ή δίωξη της λύπης καί απελπισίας, κατά τον Ευάγριο τον Ποντικό. Είναι ή ένωση και συνάφεια του ανθρώπου με τον Θεό, καί κατά τους Πατέρας είναι ή δύναμη  του κόσμου, ή συμφιλίωση με τον Θεό, ή μητέρα των δακρύων καί ή θυγατέρα αυτών. Ή προσευχή είναι το κλειδί της βασι­λείας των ουρανών καί κατά τον άγιο Θεοφάνη τον Έγκλειστο εκ Ρωσίας (19ος αιών) είναι ή ανάβαση του νου καί των σκέψεων στον Θεό.

Ή προσευχή έχει τρεις βαθμούς: Στον πρώτο ανήκει ή προφορική προσευχή, δηλαδή ή σωματική προσευχή, στον δεύτερο είναι ή προσευχή του νου καί στον τρίτο είναι ή προσευχή της καρδίας.

Σε πόσα είδη διαιρείται ή προσευχή κατά την πράξει;

Στη πράξει ή προσευχή διαιρείται σε τρία είδη: Στη προσευ­χή της δοξολογίας, της ευχαριστίας καί της ικεσίας.

Πώς γνωρίζει κάποιος ότι προσευχήθηκε αληθινά στο Θεό;

     Ή αίσθηση της παρουσίας του Θεού στην προσευχή μας γίνεται κυρίως όταν ό προσευχόμενος δεν απαγγέλλει τίποτε με λόγια. Γι’ αυτό όταν τα λόγια της ευχής φθάσουν στην καρδιά τότε σίγουρα αυτή ή προσευχή είναι αληθινή.

Γνωρίζει ό άνθρωπος ότι πέρασε από την μια βαθμίδα της προσευχής στην άλλη ή όχι;

     Ή χρονική μετάβαση του προσευχομένου από την κατώτε­ρη στην ανώτερη βαθμίδα της προσευχής, καθώς καί ή πνευματική του πρόοδος, δηλ. ή ανάβαση του σ’ αυτές τίς τρεις πνευματικές βαθμίδες κατά τους περισσότερους Αγίους Πατέρας δεν γίνεται γνωστή στον προσευχόμενο.

Ή πνευματική πρόοδος στη προσευχή ομοιάζει με ένα φυτό αυξάνεται χωρίς να γνωρίζει καί να αντιλαμβάνεται τίς στιγμές της αναπτύξεως , του. Μοιάζει μ’ ένα παιδί πού μεταβαίνει από την μία ηλικία στην άλλη, χωρίς να μπορεί να ξέρη τον ακριβή καιρό της αναπτύξεως του. Αυτή ή πρόοδος του ανθρώπου στην προσευχή καί γενικά στην πνευματική ζωή δεν είναι μόνο καρπός των κόπων , του αλλά περισσότερο της χάριτος καί του ελέους του Θεού καί είναι μυστική αυτή ή πρόοδος από θεία οικονομία, για να μη πέση ό άν­θρωπος από την Χάρι του Θεού στην υπερηφάνεια καί στηριχθεί στις δυνάμεις του εαυτού του. Μολαταύτα ό θείος πατήρ Ισαάκ ό Σύρος φανερώνει μερικά σημεία με τα όποια μπορεί κανείς να καταλάβει σε ποια μέτρα ευρίσκεται, δηλ. σε ποια πνευματική βαθμίδα είναι. Ιδού Τι λέγει: «Ό άνθρωπος, όσο βρίσκεται στην οκνηρία φρίττει στην ώρα του θανά­του καί όταν θα πλησιάζει προς τον Θεό φοβάται στο αντίκρισμα του Δικαστηρίου. Ενώ όταν φθάσει στο πλήρωμα από την παρούσα ζωή της θείας αγάπης, τότε αυτή ή αγάπη εξαφανίζει τίς δύο δύσκο­λες ανωτέρω περιπτώσεις…

Από το βιβλίο: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΜΕ ΡΟΥΜΑΝΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ (1980)