Εξ. ΣTA ΖΥΓΙΑ ΑΓ. ΚΟΣΜA μικρ. αν.

Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτη

…Τελειώνω μὲ τὸ σύνθημα τοῦ ἀποστόλου Παύλου· «Εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ᾽ ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω» (Γαλ. 1,9).

Προσέξατε τί λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Ἐὰν κανεὶς λέῃ πράγματα τὰ ὁποῖα εἶνε ἀντίθετα ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας, τότε αὐτὸς τί εἶνε; Ὅποιος νά ᾽νε. Μπορεῖ αὐτὸς ποὺ ζητάει νὰ βάλῃ δυναμίτη καὶ ν᾽ ἀνατρέψῃ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ νὰ εἶνε λαϊκός· ἀνάθεμα. Μπορεῖ νά ᾽νε γυναίκα· ἀνάθεμα. Μπορεῖ νά ᾽νε παπᾶς· ἀνάθεμα. Ἢ μπορεῖ νά ᾽νε δεσπότης· ἀνάθεμα. Μπορεῖ νά ᾽νε ἀρχιεπίσκοπος· ἀνάθεμα. Μπορεῖ νά ᾽νε πατριάρχης· ἀνάθεμα. Μπορεῖ νά ᾽νε βασιλεύς· ἀνάθεμα.

Ἀκόμα προχωράει ἀπόστολος ἐδῶ, καὶ λέει· ἀπόστολος, ἐγώ; ἀνάθεμα. Καὶ ἂν ἀκόμα ὑποθέσουμε ὅτι ἔρχεται ἄγγελος ἀπὸ τὰ οὐράνια καὶ διδάξῃ ἐνάντια πρός τὰ δόγματα, ἀνάθεμα.

Αὐτὸ τὸ ἀνάθεμα ἀκούεται μέσα εἰς τὴν ἐπιστολήν πρός Γαλάτας (1,8-9) καὶ σὲ ὅλη τὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ μας.

Ἀγαπητοί, πρέπει νὰ ὁμολογήσωμεν μία πικρὰ ἀλήθεια· ὅτι ὅσοι εἶνε ὀρθόδοξοι μέσα εἰς τὸ ἔθνος μας καὶ προσπαθοῦν καὶ ἀγωνίζονται νὰ κρατήσουν τὴν Ὀρθοδοξία εἶνε ὀλίγοι, πολὺ ὀλίγοι. Τὸ ῥεῦμα τὸ μεγάλο, τὸ ἀπέραντο ῥεῦμα, εἶνε ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι σιγὰ – σιγὰ ἔχουν ἀπομακρυνθῆ ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξο πίστι μας.

Θὰ πῶ ἕνα λόγο ποὺ ποτέ δὲν τὸν εἶπα· θὰ τὸν πῆτε ἐγωιστικό, θὰ τὸν πῆτε ὅπως θέτε. Ἀλλὰ σᾶς δίνω μιὰ ζυγαριά, γιὰ νὰ ζυγίσετε παπᾶδες, δεσποτάδες καὶ ὅλο τὸν κλῆρο καὶ ὅλους τοὺς θεολόγους. Ἡ ζυγαριὰ αὐτὴ ποιά εἶνε;

Γνώρισμα τοῦ ὀρθοδόξου παπᾶ ἡ μαχητικότης

Ποιά εἶνε τὰ γνώρισμα τοῦ ὀρθοδόξου δεσπότη καὶ παπᾶ; Νὰ μαζεύῃ πρόσφορα; Νὰ λειτουργάῃ, νὰ κάνῃ ὡραῖες ἀκολουθίες, νὰ κηρύττῃ χαριτωμένα καὶ νὰ χρηστολογῇ (βλ. ῾Ρωμ. 16,18) ἀπὸ τὸν ἄμβωνα καὶ νὰ δακρύζουν τὰ μάτια μερικῶν δεσποιναρίων διὰ τοὺς στοχαστικούς του λογισμούς;

Ποιό εἶνε τὸ γνώρισμα τοῦ παπᾶ – τοῦ δεσπότη σ᾽ αὐτὰ τὰ δύσκολα χρόνια;

Τὸ γνώρισμα τοῦ δεσπότη – τοῦ παπᾶ εἶνε ἡ μαχητικότης, εἶνε ἡ παρρησία· εἶνε ἐκεῖνο ποὺ εἶπε ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὅτι «οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται» (Β΄ Τιμ. 3,12).

Ὅσοι διώκονται! Ἐὰν δῆτε παπᾶ, ἂν δῆτε μητροπολίτη ἢ ἀρχιεπίσκοπο ποὺ δὲν διώκεται, ἀλλὰ ἀπολαμβάνει τῆς ἀγάπης καὶ ἐκτιμήσεως ὅλων, καὶ συμβαίνει ἐκεῖνο ποὺ εἶπε ὁ Χριστός, «Οὐαὶ ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσι πάντες οἱ ἄνθρωποι» (Λουκ. 6,26), νὰ ξέρετε πολὺ καλὰ ὅτι αὐτὸς δὲν βαδίζει καλῶς. Ἤ ἂν εἶνε ὁ ὀρθόδοξος δὲν θέλῃ νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὸ ῥεῦμα, τὴ χιονοστοιβάδα αὐτὴ ἡ ὁποία κατέρχεται διὰ νὰ διαλύσῃ τὸν κόσμο. Ὁ παπᾶς ὁ ὀρθόδοξος πάει κόντρα μὲ τὰ ῥεύματα.

Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος ἕνας ἤτανε, ἀλλὰ κράτησε ὡς Ἄτλας ὁλόκληρη τὴν Ὀρθοδοξία. Ὁ Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς ἕνας ἦτο, ἀλλὰ κράτησε στὰ χέρια του καὶ τὴν πίστι καὶ ὁλόκληρη τὴν Ὀρθοδοξία. Ὁ ἱερὸς Φώτιος τὸ ἴδιο. Ὀλίγοι εἶνε, ἀλλὰ δὲν νικῶνται. Δὲν νικάει κανεὶς μὲ τὰ νούμερα, νικάει μὲ τὴν πίστιν· γιατὶ ὅσο ἀξίζει ἕνας πιστὸς παπᾶς, ὅσο ἀξίζει ἕνας πιστὸς ἐπίσκοπος, ὅσο ἀξίζει ἕνας πιστὸς ἀρχιεπίσκοπος, ὅσο ἀξίζει ἕνας λαϊκὸς καὶ μιὰ γυναίκα, δὲν ἀξίζει ὁλόκληρος ὁ ντουνιᾶς.

Λοιπὸν μὴ πτοούμεθα διότι γίνεται αὐτὴ ἡ προδοσία δεξιὰ κι ἀριστερά.

Ἕνα μόνο σᾶς λέγω. Μὴ μοῦ λέτε· Αὐτὸς εἶνε καλός, αὐτὸς εἶνε θεολόγος σπουδαῖος, αὐτὸς κάνει διαλεκτική, αὐτὸς ἄνοιξε ἀκαδημία τοῦ Πλάτωνος, ἅμα τὸν ἀκούσῃς, θαῦμα… Μέτρησέ τον ἂν ἔχῃ μιὰ σπίθα ἀπὸ τὸ Μᾶρκο τὸν Εὐγενικό, μέτρησέ τον ἂν ἔχῃ μιὰ σπίθα ἀπὸ τὸν ἱερὸ Φώτιο, μέτρησέ τον ἂν ἔχῃ μιὰ σπίθα ἀπὸ τὸν Κηρουλάριο, μέτρησέ τον ἂν ἔχῃ μιὰ σπίθα ἀπὸ τὸν Παπουλάκο – ἀγράμματος αὐτὸς στάθηκε ἀπέναντι ὁλόκληρου τοῦ κόσμου.

Ἀπὸ τὸ νέο βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου: «Οἱ σημερινοὶ ἱερεῖς καὶ ἀρχιερεῖς στὰ ζύγια τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ»

πηγή: augoustinos-kantiotis.gr

ixthis3

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «Πνευματικά σαλπίσματα Ορθοδόξου ζωής και ομολογίας – Επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτου ΔΕΙΤΕ: >> ΕΔΩ