…Ο Άγιος Παΐσιος εἶχε ἰδιαίτερη εὐλάβεια καί ἀγάπη στήν Παναγία μας, τήν ὁποία τακτικά ἐπεκαλεῖτο καί τήν εἶχε δεῖ ὀφθαλμοφανῶς. Μᾶς βεβαίωνε ὅτι οἱ προσευχές καί οἱ ἀδιάλειπτες πρεσβεῖες Της στηρίζουν ὅλο τόν κόσμο. Τό παρακάτω περιστατικό βεβαιώνει τόν λόγο.

Ἀρχές τοῦ καλοκαιριοῦ τοῦ 1983 ἦταν πολύ λυπημένος. Συνέστησε σέ κάποιον ἱερέα νά λειτουργήση μιά συγκεκριμένη ἡμέρα τοῦ καλοκαιριοῦ, διότι τά πράγματα, ὅπως προέβλεπε, ἦσαν πολύ ἐπικίνδυνα μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας. Κατόπιν ἐξαφανίστηκε γιά δύο μῆνες, καί οἱ προσκυνητές στό κελλί του στήν Παναγούδα ἐπέστρεφαν ἄπρακτοι. Φαίνεται κάπου προσευχόταν ἔγκλειστος νύχτα καί μέρα γιά τή σωτηρία τῆς πατρίδας μας. Πράγματι τότε τό τουρκικό πλοῖο “Σεισμίκ” γυρόφερνε στό Αἰγαῖο, καί ὁ ἑλληνικός στρατός μεταφέρθηκε στά σύνορα ἐν ὄψει ἑνός ἐπικειμένου πολέμου.

Μετά ἀπό δύο μῆνες ὁ Γέροντας βγῆκε ὁλόφωτος, ἀλλά σύννους καί πολύ σκεπτικός. Μᾶς πληροφόρησε μέ πολλή σοβαρότητα: «Νά εὐχαριστῆτε τήν Παναγία μας, γιατί χάρι σ’ Αὐτήν στέκεται ὁ κόσμος ὅλος ἀκόμη ὄρθιος!». Τί εἶδε καί τί ἄκουσε, δέν μάθαμε. Μποροῦμε ὅμως νά καταλάβουμε ποῦ βρισκόταν καί τί εἶδε ὅλους αὐτούς τούς δύο μῆνες.

Πολλές μαρτυρίες πιστῶν, ἐμφανίσεις, θαυματουργίες, μᾶς βεβαιώνουν ὅτι ἀκόμη καί τώρα, μετά τήν κοίμησί του, ὁ ἅγιος Παΐσιος ἔχει πολλή παρρησία πρός τόν Θεό, μᾶς βοηθεῖ καλύτερα καί ἀποτελεσματικώτερα ἀπό τόν οὐρανό. Ἔγινε ὁ ἴδιος μιά ἄσβεστη καιομένη λαμπάδα μπροστά στόν θρόνο τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Κυρίας Θεοτόκου, γιά νά πρεσβεύη γιά ὅλους μας, ἕως τή συντέλεια τῶν αἰώνων.

Ἔχοντας λοιπόν ἕνα τέτοιο Ἅγιο, ἕνα ἀνεκτίμητο θησαυρό τῆς Ἑλλάδος, καύχημα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, φάρο τηλαυγή τῆς Ὀρθοδοξίας, κόσμημα τῆς Ἐκκλησίας καί πρεσβευτή τῆς οἰκουμένης, ποιά εἶναι ἡ δική μας εὐθύνη ἀπέναντι στόν Θεό, στούς συνανθρώπους μας, στόν ἴδιο τόν ἑαυτό μας; Ποιός εἶναι ὁ προσωπικός μας πνευματικός ἀγώνας, ἡ δική μας ἄσκησις, ἡ ζωή, ὁ λόγος, τό ἔργο μας, ἡ ὁμολογία μας, τό δικό μας φιλότιμο, σύμφωνα μέ τά πάνσοφα λόγια του;

Ἡ ἐποχή πού ζοῦμε εἶναι δύσκολη. Ἡ ζωή κατήντησε ἀνυπόφορη. Ἡ ἁμαρτία φαίνεται νά κυριαρχῆ. Κρίσις παντοῦ, σέ ὅλα τά ἐπίπεδα. Ἀκοές πολέμων, ἐπικείμενοι πόλεμοι, αὐτοκτονίες, ἀνεργία, πεῖνα, φτώχεια, πανικός, ἀδιέξοδο, κατάθλιψις καί ἀπελπισία σέ ὅλη τήν ὑφήλιο. Πόλεμος κατά τῆς Πατρίδος, κατά τῆς οἰκογενείας, κατά τῆς Ἐκκλησίας, κατά τῆς παιδείας μας. Ποῦ ὁδηγούμαστε; Τί θά ἀπογίνουμε; Ποῦ θά βρεθῆ ἕνας Προφήτης Ἰερεμίας νά θρηνήση τήν ἀπώλεια τῆς πόλεως τῆς Ἱερουσαλήμ, τῆς ψυχῆς μας καί ὅλου τοῦ κόσμου;

Ὅμως ἄς μή ἀπελπιζόμαστε. Ἔχουμε μαζί μας τόν Χριστό, τήν Παναγία, ὅλους τούς Ἁγίους μας, τόν ὅσιο Παΐσιο, πού μᾶς βλέπουν ἀπό τόν οὐρανό καί μᾶς ἐνθαρρύνουν. Νά μή πανικοβαλλόμαστε, νά μή ἀπελπιζόμαστε, νά μή παραδίδουμε τά ὅπλα. Οἱ πειρασμοί, οἱ δοκιμασίες καί οἱ ἀντιξοότητες τῆς ζωῆς εἶναι ἀπολύτως μέσα στό πρόγραμμα τῆς πορείας μας. Ἄς κάνουμε τόν μικρό, τόν ταπεινό μας ἀγῶνα μέσα στήν Ἐκκλησία, καί ὁ Θεός δέν θά μᾶς ἀφήση. Ἀρκεῖ νά ἔχουμε φιλότιμο, νά ἀγωνισθοῦμε καθένας κατά τό μέτρο του, στή νηστεία, στή μετάνοια, στήν προσευχή, στή σιωπή, στήν ὑπακοή καί στήν ταπείνωσι.

Γνωρίσαμε ἕναν Ἅγιο, τόν εἴδαμε, τόν ἀκούσαμε. Ἄς τόν μιμηθοῦμε ἔστω καί στά λίγα, στήν μικρή ἄσκησι πού μποροῦμε νά κάνουμε, στή λίγη νηστεία, στή μικρή ἀγρυπνία, στήν προσευχή, στή συντριβή καί στήν ταπείνωσι, γιά νά ἀναπληρώσουμε τά κενά στόν δύσκολο ἀγῶνα μας. Ἔτσι θά καθαρισθοῦμε, ἔτσι θά φωτισθοῦμε, ἔτσι θά ἁγιασθοῦμε, μέ τήν ὑπομονή, τήν καρτερικότητα, τήν ἐλπίδα καί τήν ἐμπιστοσύνη μας μόνο στόν Παντοδύναμο Θεό.

Ὁ ἅγιος Παΐσιος τά προέβλεψε, τά εἶπε, τά ἑρμήνευσε. Μᾶς ὑποσχέθηκε πώς θά ἔρθουν καλύτερες ἡμέρες, καλύτερες συνθῆκες ζωῆς, καλύτεροι ἡγέτες, καλύτεροι ἄνθρωποι. Μή τά παρατοῦμε, μή τά βάζουμε κάτω.

Μέσα λοιπόν σ’ αὐτές τίς δύσκολες ἡμέρες πού ζοῦμε, ἄς κρατήσουμε τή μεγάλη ὑπόσχεσι πού ὁ ἐπίγειος αὐτός Ἄγγελος, ὁ οὐράνιος αὐτός ἄνθρωπος, ὁ προσφιλής καί πολυαγαπητός μας ὅσιος Παΐσιος προφήτευσε μέ τά ἁγιασμένα του χείλη: «Μετά τή μπόρα τή δαιμονική, θά ‘ρθει ἡ λιακάδα ἡ θεϊκή!».

Ἀμήν.

*Απόσπασμα από ομιλία τοῦ ἱερομονάχου Ἀρτεμίου Γρηγοριάτου, ἐκφωνηθεῖσα εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Κιλκίς τήν 2αν/15ην Μαρτίου 2015.

Από το βιβλίο: Από το βιβλίο: «Όσιος Γρηγόριος», Περίοδος Β’ – Έτος 2015, αριθ. 40, Ετήσια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου, Αγίου Όρους

ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΔΕΙΤΕ: >> ΕΔΩ