Σωτήριο σάλπισμα μετανοίας – Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος

Μεγαλειότατε,

…Δια να απέλθη η ποθητή ειρήνη εις την εκκλησία και το έθνος, πρέπει να μετανοήσει.

Δεύτερον να μετανοήσουν οι Άγιοι Αρχιερείς και λοιποί κληρικοί, διότι εκτός ολίγων εξαιρέσεων, ενώ έλαβον εντολή να γίνουν φως εις τον κόσμο, έγιναν σκότος, αντί δε να ειρηνεύσουν τους άλλους, πολλές φορές αναμεταξύ των έχουν έχθρα, αλληλοϋβρίζονται, αλληλοδάκνονται, εκτός δε ολίγων εξαιρέσεων οι πλείστοι δεν πιστεύουν τον Θεό, μερικοί δε και τον καταφρονούν. Τούτους βλέποντες οι ερχόμενοι τους μιμούνται, επειδή κατά το σοφό λόγιον· «φύσει το αρχόμενον τοις άρχουσι εξομοιούται».

Να μετανοήσει ο στρατός, οι αξιωματικοί και οι οπλίται, διότι, εκτός ολίγων εξαιρέσεων, οι πλείστοι, ενώ έδωκαν όρκο να φυλάξουν την πίστη των εις τον Θεό και την πατρίδα άχρι θανάτου, υβρίζουν τα θεία ασυνειδήτως, ασεβώς και αναισθήτως.

Να μετανοήσει ο λαός, άνδρες και γυναίκες, διότι, εκτός ολίγων σπανίων εξαιρέσεων, μυριάδες ανδρογύνων χωρίζουν, και άνδρες και γυναίκες, μικροί και μεγάλοι, ως αχαλίνωτοι ίπποι τρέχουν εις τον κρημνό της ακολασίας και απωλείας. Η δε γυμνότης και προκλητικότης των γυναικών και τα καταγώγια κινδυνεύουν να μεταβάλουν τας Αθήνας και άλλας πόλεις εις Σόδομα και Γόμορρα, εις νέας Βαβυλώνας…

Για τις πολλές μας αμαρτίες, ο Θεός, ο Οποίος είναι απειροεύσπλαχνος, εάν δεν μετανοήσομε, θα μας παραδώσει εις αφανισμό, και αυτή η γη σείεται και απειλεί να καταπιεί τους ασελγείς, τους βλασφήμους και αμαρτωλούς. Ως Πνευματικός Πατήρ και Γέρων δίδω γνώμη να κηρυχθεί μετάνοια παρά της Υμετέρας Μεγαλειότητας και παρά του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών εις όλη την Ελλάδα. Να μετανοήσουν οι άνθρωποι, να παύσουν τις βλασφημίες και τις αμαρτίες. Να επιστρέψουν προς τον Θεό από τον οποίο απεμακρύνθησαν, να τον αγαπήσουν με όλη τους την ψυχή και την καρδία, και να αγαπήσουν αλλήλους, ως αδερφοί.

Εις την αίθουσα της Βουλής να τεθεί μεγάλη Εικών του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και γράμματα μεγάλα χρυσά, να τα βλέπουν και να τα διαβάζουν όλοι: «Ταύτα εντέλλομαι υμίν, ίνα αγαπάτε αλλήλους». Πριν αρχίσουν το πρωί οι εργασίες της Βουλής ο πρόεδρος της Κυβερνήσεως ή της Βουλής, ή άλλος των Υπουργών ή ο Υπουργός της Παιδείας να απαγγέλει ευκρινώς και μεγαλοφώνως το· «Βασιλεύ Ουράνιε» , και το· «Πάτερ ημών ο εν τοις Ουρανοίς»· άπαντες δε οι βουλευταί ασκεπείς και με ευλάβεια και κατάνυξη να παρακολουθούν. Άθεος, άπιστος, υβριστής, βλάσφημος και εχθρός και πολέμιος της πίστεως και πατρίδος βουλευτής να εκδιώκεται της Βουλής καθώς και υπάλληλοι από τα Υπουργεία.

Τα ανήθικα περιοδικά και βιβλία, τα οποία εχθροί και πολέμιοι της Ελληνικής γλώσσας και θρησκείας εισήγαγον εις τα σχολεία να αποβληθούν και τελείως να καταργηθούν. Να παύσουν οι έχθρες, οι φιλονικείες, οι ύβρεις, οι συκοφαντίες, οι κλοπές, οι αδικίες. Να κλεισθούν τα άσεμνα καταγώγια, οι χαρτοπαιξίες, τα άσεμνα και επιβλαβή θέατρα και οι κινηματογράφοι. Όλοι δε οι βουλευταί ως αντιπρόσωποι του έθνους οφείλουν να έχουν την Αγία Γραφή, ιδίως την Καινή Διαθήκη, να διαβάζουν από έναν κεφάλαιον. Όταν διαβάζουν το ιερό Ευαγγέλιο, δεν θα υβρίζουν εις την Βουλή τους αδερφούς των με ύβρεις τις οποίες μόνο οι χυδαίοι άνθρωποι τις εκστομίζουν. Εάν αναγινώσκουν το ιερό Ευαγγέλιο, καθώς και τις επιστολές των Αγίων Αποστόλων, όχι μόνο δεν θα υβρίζουν τους αδερφούς των, αλλά θα τους αγαπούν. Θα αγαπούν ακόμη και τους εχθρούς των.
Οι δε αρχιερείς να μετανοήσουν και μιμηθούν του Αρχιποιμένος Χριστού την πραότητα, την ακακία, την αγάπη, την ταπείνωση.

Ωσαύτως οι Ηγούμενοι, οι Ιερείς και μοναχοί να στοχάζονται πως περιπατούν, ποιος είναι ο προορισμός των, ποια είναι τα καθήκοντά των, δια τα οποία θα δώσουν λόγο εν ημέρα κρίσεως. Να παύσει ο εγερθείς σάλος εις την Εκκλησία, μεταξύ πολιτείας και Εκκλησίας, να συγχωρηθούν, διότι όλοι πταίομεν, και εις το εξής εν αγαστή αγάπη και συμφωνία να εργάζονται, προσέχοντες να ακολουθούν τους ιερούς κανόνας και τας παραδόσεις της Εκκλησίας… Όταν παύσουν τα σκάνδαλα θα παύσει και ο Θεός την δικαία Του εναντίον ημών των αμαρτωλών οργή. Τότε η πίστη και η πατρίς ημών θα στερεωθούν, θα κραταιωθούν, θα αυξήσουν, θα μεγαλυνθούν και θα δοξασθούν εις όλο τον κόσμο…

Από το βιβλίο: Αρχιμ. Φιλοθέου Ζερβάκου, Ηγουμένου Ι. Μ. Λογγοβάρδας Πάρου, Ομιλίες. Εκδόσεις «Ορθόδοξος Κυψέλη». Τ. Κ. 566 26, Σπαρτάκου 6, Συκιές, Θεσσαλονίκη, 2015

alopsis.gr