8 Αυγούστου μνήμη του Αγίου Καλλίνικου, Μητροπολίτου Εδέσσης

…Τα λόγια του, που γράφτηκαν και ακούστηκαν πριν πολλά χρόνια, είναι σαν να περιγράφουν σημερινές καταστάσεις και σαν να απευθύνονται στους σημερινούς ανθρώπους.

ΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

«Ας μείνωμεν πιστοί εις τα Ιερά και τα Όσια. Ας είμεθα προσηλωμένοι εις την Ορθόδοξον πίστιν, την παραδοθείσαν εις ημάς με αίματα και αγώνας πολλούς και φοβερούς. Η Ορθοδοξία είναι θησαυρός ανεκτίμητος. Ας προσέξωμεν μη χάσωμεν αυτόν. Ας τον παραδώσωμεν εις τας επερχομένας γενεάς»…»(Ποιμαντορική εγκύκλιος 1, 24 Ιουλίου 1967).

*****

(Απευθυνόμενος προς ιερείς) «…Επιθυμώ να επιστήσω την προσοχή σας εις την κρισιμότητα των καιρών, τους οποίους διερχόμεθα. Οι καιροί είναι χαλεποί. Αι ηθικαί αξίαι διέρχονται κρίσιν. Ο πρακτικός υλισμός λαμβάνει διαστάσεις. Η αισθησιακή ζωή αποτελεί όνειρον. Η πίστις βάλλεται. Αι αιρέσεις ογκούνται. Τα παραδείγματα των απροσέκτων κληρικών εσκανδάλισαν πολλούς.

…Θέλω να έχωμεν αγάπην, να ευφραίνεσθε όταν με βλέπετε και να σκιρτώ όταν σας βλέπω. Να με βλέπετε ως Πατέρα και Αδελφόν και να σας βλέπω ως τέκνα αγαπητά και ως αδελφούς γνησίους…» (Ποιμαντορική εγκύκλιος 2, 28 Ιουλίου 1967).

«…Εχθροί της Πίστεως και της Πατρίδος, ως κόρακες προσπαθούν να αρπάσουσιν ου μόνον τας σάρκας, αλλά και τα ψυχάς των νέων μας. Πολέμιοι της Ορθοδοξίας και της Ηθικής συκοφαντούν και διαβάλλουν ό,τι πολύτιμον έχομεν.. Διδασκαλίαι με το επίχρισμα της προόδου και το πολιτισμού δήθεν, κυκλοφορούν ευρέως. Ρυπαρά έντυπα, ελεεινά θεάματα, αγωνίζονται να θάψουν την Πίστιν εις τα Ιδανικά και την Ηθικήν ζωήν. Πλήθος νέων σαλεύεται υπό των ανέμων. Πολλαί νεανικαί ψυχαί μαραίνονται από τον λίβαν της αμαρτωλής ζωής…». (Ποιμαντορική εγκύκλιος 7, 7 Οκτωβρίου 1967).

*****

«… Απομένει να πράξωμεν ό,τι παραλείψαμεν και να συμπληρώσωμεν ό,τι παρέμεινε ατελές. Επιβάλλεται να λησμονήσωμεν ό,τι κατορθώθη και να φροντίσωμεν ώστε άπαντες οι Χριστιανοί, γέροντες και νέοι, μικροί και μεγάλοι, άνδρες και γυναίκες να πλησιάσωμεν περισσότερον τον Σωτήρα και Λυτρωτήν Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, την Εκκλησίαν Αυτού, τα Θεία Μυστήρια και τον σωτήριον Νόμον Αυτού…». (Ποιμαντορική εγκύκλιος 90, 16 Ιουλίου 1972).

*****

«…Μη πλανώμεθα. Μη αναβάλλωμεν. Μη πειραματιζώμεθα. Μή δοκιμάζωμεν άλλο. Αρκετά εδοκιμάσαμεν και εδοκιμάσθημεν. Άνευ Χριστού χάος…». (Ποιμαντορική εγκύκλιος 106, 25 Δεκεμβρίου 1975).

*****

«…Η εποχή μας, χωρίς αμφιβολίαν, μπορεί να χαρακτηρισθή ως εποχήν δικαιωμάτων. Όλοι ζητούμεν και απαιτούμεν. Αξιούμεν και απειλούμεν… Έρχεται λοιπόν επικαίρως ο Αποστολικός λόγος δια να μας υποδείξη το αντίθετον, να μας υπενθυμίση ότι πρώτον πρέπει να προσφέρωμεν, να είμαθα ολοπρόθυμοι εις την ευεργεσίαν, την καλοσύνην, την προσφοράν. Εις οποιανδήποτε ηλικίαν και αν ευρισκώμεθα, οποιανδήποτε εργασίαν και αν κάμνωμεν, οποιανδήποτε θέσιν και αν έχωμεν μέσα εις την κοινωνίαν, ας έχωμεν ως σύνθημα να προσφέρωμεν προς όλους…». (Ποιμαντορική εγκύκλιος 132, 1 Ιανουαρίου 1983).

*****

«…Ποίος είναι ο λαός του Θεού ο άγιος; Ερώτημα βαρυσήμαντον αλλά και ουσιαστικόν. Λαός του Θεού είναι ο Ορθόδοξος λαός. Εἰς αυτόν ανήκουν οι βεβαπτισμένοι εις το Όνομα της Αγίας Τριάδος, οι οποίοι εν συνεχεία προσπαθούν να εφαρμόσοουν τον Νόμον του Θεού. Η Κοινωνία με τον Άγιον Θεόν, η τήρησις του Αγίου Νόμου Του, η μίμησις των Αγίων της Εκκλησίας Του, καθιστούν ημάς μέλη αυτού του αγίου λαού του Θεού. Λαός του Θεού είναι όσοι ζουν ορθοδόξως εν Χριστώ, εις οιονδήποτε μέρος της γης και αν κατοικούν, αφού η αγιότης των μελών του λαού αυτού απορρέει από την αγιότητα της κεφαλής του Σώματος της Εκκλησίας, δηλαδή του Χριστού…». (Ποιμαντορική εγκύκλιος 137, Πάσχα 1984)…

*Απόσπασμα από το κείμενο

πηγή: romfea.gr

ΓΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΔΕΙΤΕ: >>  ΕΔΩ