Του αγίου Εφραίμ του Σύρου

Αδελφέ μου, εάν η ψυχή σου είναι καθαρά και ευθεία απέναντι του Κυρίου, απ’ όλα τα πράγματα του βίου αυτού θα ημπορέσης να ωφεληθής.

Εάν ίδης πραγματευτήν, θα είπης με τον vου σου· ψυχή μου, αυτός από επιθυμίαν να κερδίση πρόσκαιρα υλικά αγαθά κοπιάζει πάρα πολύ και υπομένει πολλά, διά να συγκεντρώση πράγματα, που δεν παραμένουν εις την εξουσίαν του μέχρι τέλους· συ όμως γιατί δεν φροντίζεις δι᾽ αυτά, που είναι αιώνια και άφθαρτα;

Εν πάλιν ίδης αυτούς που αντιδικούν δι’ υλικάς αφορμάς, είπέ· ψυχή μου, ούτοι χωρίς καμμίαν ανάγκην επιδεικνύουν τόσον ζήλον και διαπληκτίζονται τόσον κραυγαλέως μεταξύ των· συ που χρεωστείς εις τον Θεόν μύρια τάλαντα, διατί δεν ικετεύεις, προσπίπτουσα όπως πρέπει, τον Θεόν διά να επιτύχης την διαγραφήν του χρέους;

Εάν ίδης κτίστας να οικοδομούν οικίας, να είπης πάλιν· ψυχή μου, αυτοί εδώ, αν και κτίζουν οικίας από λάσπην, εν τούτοις επιδεικνύουν μεγάλον ζήλον, διά να τελειώσουν το έργο που εσχεδίασαν· συ διατί αδιαφορείς διά τας αιωνίους μονάς και δεν αγωνίζεσαι να ανεγείρης εις την ψυχήν σου το κατοικητήριον του Θεού, συνθέτουσα και συναρμολογούσα διά της θελήσεως τας αρετάς;

Και για να μη μακρηγορώ αναφέρων μίαν προς μίαν τας διαφόρους περιπτώσεις, πρέπει να «φροντίσωμεν τους κοσμικούς λογισμούς και τας σκέψεις, που γεννώνται από την θέαν των υλικών πραγμάτων της παρούσης ζωής, να μεταβάλλωμεν εις πνευματικούς.

οιουτοτρόπως οπωσδήποτε από όλα θα ωφεληθώμεν με την βοήθειαν και την συμπαράστασιν της θείας Χάριτος.

Απόσπασμα από το βιβλίο «Μικρός Ευεργετινός» του Ιερομονάχου Καλλινικού Αγιορείτου.

ΠΗΓΗ