Γέροντος Αίμιλιανού Σιμωνοπετρίτου

Όταν άρχίζαμε τήν χριστιανική μας ζωή, ήμασταν γεμάτοι άπό ένθουσιασμό!

Άλλοίμονο, έάν δέν είχαμε ένθουσιασμό∙ θά μοιάζαμε μέ μιά μηχανή ξεθυμασμένη, μέ ένα ρολόγι ξεκουρδισμένο καί δέν θά βγαίναμε πουθενά…

Είχαμε λοιπόν τόν ένθουσιασμό μας, μᾶς βοηθούσαν καί ή Χάρις τού Θεοῦ, ό πνευματικός μας, τά χριστιανικά βιβλία, καί έτσι προχωρούσαμε…

Σιγά σιγά άρχισαν οί δυσκολίες, οί άποτυχίες, οί ύποχωρήσεις, οί άμαρτίες, οί πειρασμοί, σκέψεις νά σταματήσωμε ή νά γυρίσουμε πίσω. Τότε ή ζωή μας άπό τραγούδι, άπό χαμόγελο γίνεται σταυρός!

Όταν, άγαπητέ μου, ή χριστιανική σου ζωή άρχίζει νά γίνεται δύσκολη καί νά σοῦ φαίνεται άσήκωτος σταυρός, έκεί στάσου άκλόνητος, γίνε μάρτυρας! Πές στόν έαυτό σου «στώμεν καλώς»∙ στάσου ακλόνητος!

Πές, όπως ό προφήτης, «ίδού έγώ, Κύριε, στέκομαι έδώ νά έκτελέσω τό θέλημά Σου»∙ ή όπως ή Παναγία, «ίδού ή δούλη Κυρίου∙ γένοιτό μοι κατά τό ρήμα Σου».

Έάν έπιμείνεις, μετά άπό τήν καταιγίδα θά έρθει ή γαλήνη, θά ξαναγίνει γιορτινή ή ζωή σου. Θά έχεις τώρα έπιπλέον καί τήν πείρα τού πνευματικού άγώνος, θά έχεις έμπειρία!

Μετά άπό τήν δοκιμασία αύτή, μετά άπό τό σήκωμα τού σταυρού σου, θά άνάψουν πιά μέσα σου οί φλόγες τού θείου έρωτος∙ θά άποκτήσεις τήν ώραιότερη, τήν δυνατότερη, τήν άγνότερη, τήν άγγελικότερη άγάπη, τήν άγάπη τού Θεοῦ!

ΠΗΓΗ

ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΔΕΙΤΕ: >> ΕΔΩ