Παρακάλεσε τον Κύριον, εἰς τόν ὁποῖον, ἀπό τόν ὁποῖον, καί τόν ὁποῖον, πιστεύεις, ἐλπίζεις, ἀγαπᾶς, να σοῦ δώσῃ χάριν νά τοῦ ἀποδώσης ἀγάπην ἀντί ἀγάπης·

ἔρωτα ἀντί ἔρωτος· θερμότητα ἀντί θερμότητος, χωρίς να φοβηθῇς, ἡ να νικηθῇς ποτέ από καμμίαν δυσκολίαν ἀπό ἐκείνας ὁποῦ φέρει ὁ ἐχθρός, εἰς τόν μέσον, διά νά σε ψυχράνῃ καθώς καὶ ὁ Κύριος δέν ενικήθη ἀπό καμμιάν δυσκολίαν, διά νά σέ εὐεργετήση.

Και καθώς αυτός δι’ ἀγάπην σου θυσιάζεται καθ’ έκαστην ἐπάνω εἰς τήν ἁγίαν τράπεζαν· ἔτσι καί ἐσύ διὰ ἀγάπην του χρεωστεῖς νά τοῦ προσφέρῃς τέσσαρας θυσίας·

α) τήν θυσίαν ὅλων σου τῶν λογισμῶν καί τοῦ θελήματος, καί φρονήματτός σου, ταπεινώνοντας δηλ. εἰς αὐτόν καί θυσιάζωντας όλα σου τά φρονήματα, και θελήματα.

β) Θυσίαν νά τοῦ προσφέρης τήν τῶν λόγων σου, δοξολογώντας καί εὐχαριστῶντας αὐτόν πάντοτε, διά τήν ἀγάπην, ὁποῦ δείχνει εἰς ἐσέ μέ τοῦτο τὸ μυστήριον.

γ) Θυσίαν πρέπει να του προσφέρῃς τὴν διὰ τῶν ἔργων, κάμνωντας ἐλεημοσύνας φιλοξενίας καί ἄλλας τοιαύτας ἀγαθοεργίας·

δ) δέ καί τελευταῖον θυσίαν να προσφέρῃς τὴν τοῦ σώματός σου θυσιάζωντας διά τόν Θεόν όλα σου τα σαρκίκά πάθη καί τάς ορέξεις.

(Πνευματικά Γυμνάσματα, Εκδ. 1895)

Από το βιβλίο «Ο ΟΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Ι.Μ. ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ (1988)

ΠΗΓΗ