Ο μέγας εν Πατριάρχαις Γρηγόριος ο Έ ο μαρτυρικός του θάνατος υπέρ του έθνους και ο ρόλος των θεοκτόνων εβραίων … Εν αγχόνη καν τέθνηκας, Πατριάρχα όμως γε αεί ζης εν εδέμ τη θεία , τη δεκατη Πατριάρχης θύμα γεγον’ένεκα έθνους.

«Την ημέρα του Πάσχα Απριλίου 10 εισήλθον οι γενίτσαροι εις το Πατριαρχείον και συλληφθείς αμέσως υπ αυτών ο Πατριάρχης απήχθη εις τας φυλακάς Μποσταντζημπάση , ένθα υποβληθείς εις πολυτρόπους βασάνους και εμπαιχτικάς ερωτήσεις ετήρησεν αξιοθαύμαστον σιωπήν , την οποία διέκοψε άπαξ μόνον ερωτηθείς υπ’αυτών εάν θέλει να τουρκέψει και σωθή, ειπων..ο Πατριάρχης των χριστιανών, χριστιανός αποθνήσκει …

Μετά απο αρκετή ώρα ωδηγήθη υπό πολυαρίθμου φρουράς εις την αποβάθρα του Φαναρίου , νομίσας δε ότι εκεί είναι ο τόπος της εκτελέσεως του έκαμε το σημείο του Τιμίου Σταυρού ανέτεινε τους οφθαλμούς εις τον ουρανόν και έκλινε τον αυχένα προς αποκεφαλισμόν.Ηγέρθη όμως και πάλιν εκείθεν συρόμενος υπο του πλήθους των τούρκων και των εβραίων μέχρι των Πατριαρχείων όπου και απηγχονίσθη εις την μεσαία πύλην αυτών , υπο εβραίου τινός εξισλαμισθέντος.

Έκτοτε η πύλη αυτή παραμένει κλειστή.Κατά δε την τελευταία προ του απαγχονισμού στιγμή, εκτείνας ο Μακάριος εκείνος Πατριάρχης, τας χείρας του ευλόγησε τον Ορθόδοξον Ελληνικό λαό και πάντας τους πιστούς και είπε … Κύριε Ιησού Χριστέ δέξαι το πνεύμα μου …

Το Άγιον λείψανον του Πατριάρχου έμεινε επι της αγχόνης επι τρεις ημέρας και εις μάτην ο νέος Πατριάρχης Ευγένιος επροσπάθησε να αγοράσει τούτο προς ενταφιασμόν , οι θεοκτόνοι εβραίοι ποιήσαντες έρανον έδωσαν στους τούρκους 800 γρόσια και λαβόντες το Άγιον λείψανον του Γρηγορίου αλαλάζοντες περιέφερον τούτο εις τα σοκάκια του Φαναρίου εμπαίζοντες τούτο και ασχημονούντες ως ο πατήρ αυτων ο διάβολος εδίδαξεν

… Ύστερον δε αποκαμώντες έρριψαν Αυτό εις την θάλασσαν υβρίζοντες και ασχημονούντες , ο δε εβραίος δήμιος επιβάς εις άκατον έσυρε δια σχοινίου το Άγιον λείψανον μέχρι των μέσων του Κερατίου κόλπου και δέσας μέγα λίθον εις τον λαιμό Αυτού κατατρυπήσας δε και επανειλημένως το Άγιον Σώμα δια μαχαίρας, δια να καταβυθισθεί ανεχώρησεν

… Παρά ταύτα όμως θέλων ο στεφοδότης Χριστός να δοξάσει και νεκρόν τον Άγιον εχαρίτωσε τόσον πολύ το ιερόν αυτού λείψανον , ώστε αναδυθέν τούτο αφ’ευατού απ ‘του βυθού της θαλάσσης, προσήγγισεν εις ελληνικόν τι πλοίον υπο ρωσσικής σημαίας.Αναγνωρισθέν δε το Άγιον λείψανον υπο του καπετάνιου και των ναυτών , ανεσύρθη κρυφίως την νύχτα και μετά σπουδής μετεφέρθη υπο του Κεφαλλήνος πλοιάρχου Μαρίνου Σκλάβου εις Οδησσόν της Ρωσσίας . Εκεί άσηπτον και άοσμον ως βεβαιούν τα Ρωσσικά αυτοκρατορικά καταρτισθέντα πρωτόκολλα , ενεταφιάσθη μετ’αυτοκρατορικής μεγαλοπρέπειας εις τον Ελληνικόν ναόν της Αγίας Τριάδος Οδησσού , εν βαθυτάτει συγκινήσει απάσης της Ορθοδόξου Ρωσσίας.

Κατά δε το έτος 1871, επι τη εορτή των 50 ετών απο την απελευθέρωση της Ελλάδος, ανεκομίσθη το Ιερόν του Πατριάρχου Γρηγορίου του ε ‘Άγιον λείψανον απο της Οδησσού εις την Αθήνα μετά βασιλικής πομπής και μεγαλοπρεπούς παρατάξεως και κατετέθη εν τω Ιερώ ναώ της Μητροπόλεως Αθηνών . Αυτού Αγίαις πρεσβείαις Χριστέ ο Θεός ημών, ο εύσπλαχνος και ελεήμων, σκέπαζε εσαεί εν ειρήνη και ευσεβεία το γένος των Ελλήνων και την Αγίαν σου εκκλήσια και σώζε τας ψυχάς ημών αμήν».

[ Μέγας Συναξαριστής Της ορθοδόξου εκκλήσιας τόμος ΄Δ,σελ.203-204]

πηγή: http://dioptra-news.com/

http://archangelosmichail.gr/