Αποτέλεσμα εικόνας για ελεημοσυνη χριστιανος

π. Κλεόπα Ήλίε

-Γιατί εξετάζονται στην Μέλλουσα Κρίση μόνο τα έργα της ελεημοσύνης καί όχι τα άλλα έργα, όπως λέγει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο;

Να μη λέγουμε ότι στην εσχάτη Κρίση δεν θα κριθούμε και για τα άλλα έργα. Ας θυμηθούμε τα λόγια του Κυρίου, πού λέγει: «Λέγω γαρ υμίν ότι εάν μη περισσεύει ή δικαιοσύνη υμών πλείων των γραμματέων καί φαρισαίων, ου μη είσέλθητε εις την βασιλείαν των ουρανών» (Ματθ. 5,20). Να ενθυμούμεθα ότι ή Βασιλεία των Ουρα­νών είναι για τους πτωχούς κατά το πνεύμα (Ματθ.5,3) καί αυτών πού διώκονται για την δικαιοσύνη του Θεού (Ματθ.5,10). Να σκεπτώμεθα ότι μόνο όσοι φθάσουν στην ακακία καί καθαρότητα των νηπίων θα εισέλθουν στην Βασιλεία των Ουρανών (Ματθ. 18,3 και 19,4). Μη ξεχνάμε ότι «δια πολλών θλίψεων δει ημάς εισελθείν εις την βασιλείαν του Θεού» (Πράξ.14,22). Ενώ ό άγιος Απόστολος Παύλος λέγει: «Ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι, ου λοίδοροι, ούχ άρπαγες βασιλείαν Θεού κληρονομήσουσιν (Α’ Κορ.6,10).

Καί άλλου λέγει: «Μη πλανάσθε ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται  βασιλείαν Θεού κληρονομήσουσι (ενθ. ανωτέρω). Ενώ στην προς Έφεσίους υ­ποστηρίζει τα ίδια πράγματα λέγοντας: «τούτο γαρ έστε γινώσκοντες, ότι πάς πόρνος ή ακάθαρτος ή πλεονέκτης, ος εστίν ειδωλολάτρης ουκ έχει κληρονομίαν εν τη βασιλεία του Χριστού καί Θεού». Ενώ στην Αποκάλυψη αναφέρεται: «Τοις δε δειλοίς καί απίστοις καί εβδελυγμένοις καί φονεύσι καί πόρνοις καί φαρμακοίς καί ειδωλολάτραις καί πάσι τοις ψευδέσι το μέρος αυτών εν τη λίμνη τη καιομένη εν πυρί καί θείω, ο εστίν ό θάνατος ό δεύτερος». (Άποκ.21,5). Καί ό Κύριος λέγει ότι «πάν ρήμα αργόν ο εάν λαλήσωσιν οί άνθρωποι, άποδώσουσι περί αυτού λόγον εν ήμερα κρίσε­ως» (Ματθ. 12,36).

Έτσι λοιπόν, για όλα τα καλά καί κακά έργα θα εξετασθούμε στην Μέλλουσα Κρίση. Καί ό Ευαγγελιστής Ματθαίος, όταν αναφέρει ότι θα κριθούμε βάσει των έξι έργων της ελεημοσύνης (Ματθ. 25,34-45), να εννοούμε ότι ή ελεημοσύνη είναι μία από τίς θυγατέρες της αγάπης, όπως λέγει καί ό Απόστολος Παύλος ότι «Ή αγάπη…χρηστεύεται» (Α’ Κορ.13,4). Λοιπόν, επειδή ή αγάπη «είναι σύνδεσμος τελειότητος» (Κολ.3,14), να στοχαζώμεθα ότι δια της α­γάπης προς τον Θεό καί το συνάνθρωπο, πηγάζουν όλα τα αγαθά έργα καί ότι οποίος έχει τελεία αγάπη εκείνος έφθασε στο πλήρωμα του Νόμου (Ρωμ. 13,8-10). Διότι στην ψυχή του έχει περισσότερο τα καλά έργα από τα όποια ουδέποτε εκπίπτει (Α’ Κορ.13,8). Επειδή ή αγάπη περιέχει όλα τα καλά έργα.

Γι’ αυτό θα ρωτήσει ό Κύριος στην Κρίση μόνο για την ελεημοσύ­νη, διότι ό ελεήμων είναι πηγή της αγάπης προς τον Θεό καί τους ανθρώπους καί εργάτης όλων των αγαθών έργων.

  1. Πόσα είναι τα είδη της χριστιανικής ελεημοσύνης;

Ή Χριστιανική ελεημοσύνη είναι δύο ειδών, σωματική δηλ. υλική καί πνευματική. Καί οί δύο αυτές ελεημοσύνες πηγάζουν από την αγάπη για τον Θεό καί τον πλησίον.

  1. Ποια είναι τα σπουδαιότερα έργα της υλικής ελεημοσύνης;

Είναι αυτά, πού ανέφερε ό Σωτήρ στην παραβολή της Μελ­λούσης Κρίσεως (Ματθ.25,34-45), καί συγκεκριμένα: να τρέφουμε τους πεινασμένους, να ποτίζουμε τους διψασμένους, να ενδύουμε τους γυμνούς, να έπισκεπτώμεθα τους ασθενείς καί φυλακισμένους, να αναπαύουμε τους ξένους καί λυπημένους κλπ.

189.Ποια είναι τα έργα της πνευματικής ελεημοσύνης;

Να επαναφέρουμε στην αληθινή πίστη τους απίστους και αιρετικούς να οδηγούμε στην μετάνοια τους αμαρτωλούς καί απο­μακρυσμένους  από  τον  Θεό να  διδάσκουμε  το  αγαθό  στους αμαθείς να παρηγορούμε καί συμβουλεύουμε τους απελπισμένους, τους λυπημένους καί τους ασθενείς να προσευχώμεθα για τους συ­νανθρώπους μας, δηλ. για κάθε άνθρωπο ό όποιος ευρίσκεται σε α­νάγκη (Φιλ.1,19), να συγχωρούμε αυτούς πού μας έφταιξαν καί μας εκδικήθηκαν καί να μη τους ανταποδίδουμε το κακό  (Ματθ.5,44-48)

  1. Ποια είναι τα μεγαλύτερα έργα της αγάπης προς τον Θεό καί προς τον πλησίον;

Τα μεγαλύτερα έργα αγάπης προς τον Θεό είναι να παίρνει ο καθένας τον σταυρό του καί να ακόλουθη τον Χριστό μέχρι θανά­του» (Ματθ. 10.38 καίΛουκ.14,27), όπως έκαναν οί άγιοι μάρτυρες, οί όσιοι, οί ενάρετοι μοναχοί καί όλοι οί δίκαιοι χριστιανοί. Ενώ το μεγαλύτερο έργο από το όποιο πηγάζει ή αγάπη για τον πλησίον είναι να θέση κάποιος την ψυχή (ζωή) αυτού υπέρ των φίλων αυτού(των συνανθρώπων του) (Α’ Θεσ.2,8 Β’ Κορ.12,15 καί Α’ Ίωάν.3,16).

  1. Ή προσευχή για τον πλησίον είναι ένα καθήκον ή έργο ελε­ημοσύνης;

Είναι καί τα δύο, διότι όλα τα καλά έργα είναι ένα καθήκον των χριστιανών ενώπιον του Θεού καί των ανθρώπων. Ή προσευχή για τον πλησίον είναι μία απόδειξη της χριστιανικής μας αγάπης. (Β’ Κορ.9,14) καί ένα πνευματικό καθήκον κάθε μέλους της Εκ­κλησίας του Χριστού (Έφεσ.6,18). όπως καί να εξετάσουμε το πράγμα, είμεθα υποχρεωμένοι να βοηθούμε τον πλησίον μας με την προσευχή, με τον λόγο, με την συμβουλή, την τροφή, τα χρήματα
καί όποιο τρόπο μπορούμε καί υπάρχει ανάγκη.

  1. Πώς μπορεί να κάνη ελεημοσύνη ό πτωχός πού δεν έχει να δώσει ελεημοσύνη;

Εάν κάποιος είναι πτωχός καί δεν έχει να δώσει στον έχον­τα ανάγκη, αυτός είναι απαλλαγμένος της υλικής ελεημοσύνης, διό­τι, εάν δεν έχουμε δεν θα μας ζητηθεί λέγει ό άγιος Ισαάκ ό Σύρος. Ενώ πνευματική ελεημοσύνη, μπορεί οποιοσδήποτε καί υποχρεού­ται να κάνη για τον πλησίον. Δηλαδή να προσευχώμεθα για τους πονεμένους αδελφούς μας, να τους παρακινούμε να πηγαίνουν στην εκκλησία, να τους δίνουμε ένα ποτήρι νερό, να τους λέμε ένα λόγο παρήγορο κ.λ.π…

από: «Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα.» – Πρωτοπρεσβύτερος. Δημήτριος Στανιλοάε Καθηγητής Δογματικής